Saturday, 28 February 2015

News

Meet and greet with Prof. Barry Popkin: What should we do when the World is Fat?

Meet and greet with Prof. Barry Popkin: What should we do when the World is Fat?

On Tuesday, February 17th, The Food and Nutrition Policy for Health...

An interview with Professor Kenji Shibuya

An interview with Professor Kenji Shibuya

An interview with Professor Kenji Shibuya On 16 November 2014, the...

February 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis) วันที่ ๒๕...

ดร. ภูษิต ประคองสาย อภิปราย "การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การดำเนินงานตามมาตรการและผลลั...