Tuesday, 30 September 2014

News

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓...

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ นพ. สุว...

การประชุมเชิงนโยบายเพื่อเผยแพร่หนังสือ วันที่ 22 กันยายน 2557

การประชุมเชิงนโยบายเพื่อเผยแพร่หนังสือ วันที่ 22 กันยายน 2557...

การประชุมเชิงนโยบายเพื่อเผยแพร่หนังสือ นพ.ภูษิต ประคองสาย ผู้อำน...

Evidence Generation to Support Policy Development to Reduce Adolescent Pregnancy in Thailand

Evidence Generation to Support Policy Development to Reduce Adolescent Pregnancy in Thailand

Evidence Generation to Support Policy Development to Reduce Adolescent...

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis) วันที่ ๒๕...

ดร. ภูษิต ประคองสาย อภิปราย "การประเมินความเป็นธรรมทางสุขภาพ (health equity analysis)" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล การดำเนินงานตามมาตรการและผลลั...