17/09/2021

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศและสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศมีความประสงค์คัดเลือกผู้รับจ้างเพื่อดำเนินงานจัดทำ Dashboard การดื้อยาต้านจุลชีพในมนุษย์และสัตว์ของประเทศไทยและ Webpage HPSR-AMR Network

Job Opportunity
About Webmaster IHPP Thailand