10/11/2021

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย โครงการ “การได้รับสื่อการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่น (อายุ 13-17 ปี) จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงในประเทศไทย”

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย โครงการ “การได้รับสื่อการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่น (อายุ 13-17 ปี) จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงในประเทศไทย” วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อศึกษาการได้รับสื่อการตลาดทางออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงในประเทศไทย เพื่อศึกษาความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ต่อการได้รับสื่อการตลาดทางออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี เพื่อพัฒนาข้อเสนอสำหรับข้อตกลงการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับเด็กใประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับสื่อการตลาดออนไลน์แบบเฉพาะบุคคลในวัยรุ่นอายุ 13-17 ปี คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการวิจัย อายุ 13-17 ปี ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Android ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเป็นประจำ ผู้เข้าร่วมการวิจัยและผู้ปกครองยินดีเข้าร่วมการวิจัยหลังจากได้รับทราบรายละเอียดโครงการแล้ว ระยะเวลาดำเนินการ: พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ ค่าตอบแทน 500 บาทและค่าสนับสนุนอินเทอร์เน็ต ได้รับผลการวิเคราะห์สื่อโฆษณาออนไลน์ (รายบุคคล) เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อปกป้องเด็กจากการตลาดออนไลน์ วิธีการศึกษาวิจัย ติดตั้ง Application Reality Mine เพื่อตรวจจับสื่อโฆษณาออนไลน์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน (ธันวาคม 64) บันทึกหน้าจอผ่าน Screen record [...]
Job Opportunity