09/03/2017

กิจกรรมและภารกิจที่สำคัญของสำนักงานฯ เดือนมีนาคม 2560

กิจกรรมและภารกิจที่สำคัญของสำนักงานฯ เดือนมีนาคม 2560 แถลงข่าวและประชุม Harm To Others From Drinking WHO/Thai Health international collaborative project Principal Investigators of Phase II Meeting วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 ณ สสส. ลงพื้นที่โครงการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้ อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพ และภาวะโภชนาการ ในพื้นที่โครงการภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560 ณ จังหวัด สงขลา , นครศรีธรรมราช, ปทุมธานี , นครปฐม, พะเยา , เชียงราย สัมภาษณ์ คัดเลือก HPSR Fellow วันที่ […]

Upcoming Events