21/05/2021

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนบริการของโรงพยาบาล โครงการการประเมินผลกระทบของโควิด 19 ต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

News
19/05/2021

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องจัดจ้างที่ปรึกษา เป็นทีมถอดบทเรียน ผลกระทบของสถานการณ์โควิดและการปรับตัวของนโยบายและระบบบริการสุขภาพ(ภาครัฐและเอกชน) สำหรับโรคไม่ติดต่อ (Health service response)

Download  ประกาศสำนักงาน Download ใบสมัคร

News
07/05/2021

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการการประเมินผลกระทบของโควิด 19 ต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

News
30/04/2021

ประกาศรับฟังข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น การจ้างเหมาจัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนบริการของโรงพยาบาล โครงการการประเมินผลกระทบของโควิด 19 ต่อต้นทุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลรัฐ ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2562

Download

News
20/11/2020

ที่ปรึกษา สธ. – ผอ.รพ.แม่สอด รับรางวัลพยาบาลและแพทย์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กระทรวงสาธารณสุขเผยที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านแผนยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่นและแพทย์ดีเด่นระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AAAH Award) เวทีประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2563) ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในการประชุมพันธมิตรกำลังคนด้านสุขภาพภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง “การจัดการปัญหาและความท้าทายของบุคลากรสาธารณสุขในการตอบสนองโควิด 19” ซึ่งเป็นการประชุมรูปแบบออนไลน์ จัดโดยองค์การอนามัยโลก ร่วมกับองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ธนาคารพัฒนาเอเชีย องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นหลัก คือ การระดมสรรพกำลังสาธารณสุขเพื่อตอบสนองการระบาดของโรคโควิด 19 การปกป้องบุคลากรสาธารณสุขจากความเสี่ยงในการทำงาน และการศึกษาของบุคลากรสาธารณสุขในช่วงการระบาดโควิด 19 ได้มีการมอบรางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (AAAH Award) สำหรับแพทย์และพยาบาลที่มุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเทให้กับวงการสาธารณสุข จำนวน 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลแพทย์ (Medical Award) รางวัลพยาบาล (Nursing […]

News