15/07/2021

เปิดรับสมัครผู้สนใจให้ข้อมูลสัมภาษณ์เพื่อศึกษาวิจัยโครงการ “ผลกระทบของการระบาดของข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 ต่อการยินยอมรับวัคซีนในประชากรไทย”

  โดยมีเกณฑ์การเข้าร่วมดังนี้ 1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า 2) บุคคลที่มีโรคประจำตัว 3) ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม 4) ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระที่สามารถปฏิบัติงานจากที่พักได้ 5) ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างรายวันหรืออาชีพบริการสังคม และเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี และสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก 30 นาที - 1 ชั่วโมง 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วมจะได้รับค่าตอบแทน 500 บาท ระยะเวลาสัมภาษณ์ 19 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2564 สมัครได้แล้ววันนี้ ทาง https://bit.ly/3AYLFL3 หากท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย คณะผู้วิจัยจะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nattanicha@ihpp.thaigov.net
Job Opportunity