30/01/2012

เสวนาหนังสือ “สุขภาพดีไม่ต้องจ่ายแพง-ปัจจัยสู่ความสำเร็จของระบบสุขภาพ”

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy Program, IHPP) ภายใต้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ London School of Hygiene and Tropical Medicine จัดงานเสวนาหนังสือ 

News