IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2012
Title ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾
Details ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒÂ. ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾. ã¹: ª×è¹Ä·Ñ ¡Ò­¨¹Ð¨Ôµ¹Ò, ºÃóҸԡÒÃ. ÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â 2555: ¤ÇÒÁÁÑ蹤§·Ò§ÍÒËÒà à§Ô¹·Í§¢Í§ÁÒÂÒ ¢éÒÇ»ÅÒÊԢͧ¨ÃÔ§. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¹¤Ã»°Á: ʶҺѹÇԨѻÃЪҡÃáÅÐÊѧ¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å; 2555. ˹éÒ 28-9.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0057 PDF 1.97