IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2012
Title ¡ÒÃàËÁÒ¨èÒÂà§Ô¹¤èÒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢µÒÁÃÒÂËÑÇ
Details ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ, ·ÇÕÈÃÕ ¡Ãշͧ, ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒÂ, ¡Ñ­¨¹Ò µÔÉÂÒ¸Ô¤Á, ¨Ôµ»ÃÒ³Õ ÇÒÈÇÔ·, ÃѧÊÔÁÒ »ÃÕªÒªÒµÔ, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ. ¡ÒÃàËÁÒ¨èÒÂà§Ô¹¤èÒºÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢µÒÁÃÒÂËÑÇ(º··Õè 11). ã¹: ÊØèԵ Êع·Ã¸ÃÃÁ, áÅФ³Ð, ºÃóҸԡÒÃ. ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ä·Â. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡Ãا෾Ï: Êӹѡ§Ò¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ; 2555. ˹éÒ 257-77.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0063 PDF 0.79