IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2003
Title àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¢Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒàÍ´ÊìÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å : ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Ò§àÅ×Í¡àªÔ§¹âºÒÂÊÓËÃѺ»ÃÐà·Èä·Â
Details á͹¹Ò àÃàǧ¡éÒ, ÁÕé´ âÍàÇÍÃì, àÍÁÔâ¡Ð ÁÒ«Ò¡Ô, ÇÔÇѲ¹ì ¾ÕþѲ¹âÀ¤Ô¹, ¨ÙàÅÕ¹ â¡Å´ì, ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, áÅÐ ÊÁºÑµÔ á·¹»ÃÐàÊÃÔ°ÊØ¢. àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¢Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒàÍ´ÊìÍÂèÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼Å: ¡ÒûÃÐàÁÔ¹·Ò§àÅ×Í¡àªÔ§¹âºÒÂÊÓËÃѺ»ÃÐà·Èä·Â. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè1. ÇͪԧµÑ¹ ´Õ«Õ : ¸¹Ò¤ÒÃâÅ¡, 2546.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBK0005_Cover PDF 0.2
IBK0005_Detail PDF 6.21