IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2013
Title ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹à¾×èͨ٧ã¨áÅиÓç¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ (Employment benefit packages to attract registered nurses with temporary employment status in health facilities under Ministry of Public Health)
Details ³Ñ¯°­Ò ¾Ñ²¹ÐÇÒ³Ôª¹Ñ¹·ì, ¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ, áÅÐ ÈÔÁÒÅÑ¡É³ì ´Ô¶ÕÊÇÑÊ´ÔìàÇ·Âì. ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹à¾×èͨ٧ã¨áÅиÓç¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ = Employment benefit packages to attract registered nurses with temporary employment status in health facilities under Ministry of Public Health. ã¹: ÊӹѡÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢. ÃÇÁ¼Å§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒôÕà´è¹ »ÃÐ¨Ó»Õ 2555 ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢, 96-107. ¡Ãا෾Ï: ªØÁ¹ØÁÊˡóì¡ÒÃà¡ÉµÃáË觻ÃÐà·Èä·Â; 2556.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0068 PDF 5.16