IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2014
Title การศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยระดับรายบุคคล โดยวิธี Micro Costing with Cost Matrix.
Details ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, และ ภูษิต ประคองสาย. การศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยระดับรายบุคคล โดยวิธี Micro Costing with Cost Matrix. ใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. บทคัดย่อผลงานวิชาการสาธาณสุข ประจำปี 2557, 338. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0077 PDF 0.32