IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2014
Title ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจเพื่อประเมินก่อนการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา.
Details พิมประภา กิจวิธี, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, กาญจนา อั๋นวงศ์, ทินนกร ยาดี, สมศักดิ์ เทียมเก่า, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, และ ภูษิต ประคองสาย. ต้นทุน-ประสิทธิผลของการตรวจเพื่อประเมินก่อนการผ่าตัด สำหรับผู้ป่วยลมชักที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา. ใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. บทคัดย่อผลงานวิชาการสาธาณสุข ประจำปี 2557, 336. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2557.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0076 PDF 0.39