IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2008
Title ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÊÁÃö¹ÐÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 2550 ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ : žºØÃÕ ¹èÒ¹ ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ áÅоѧ§Ò
Details ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ áÅФ³Ð. ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ÊÁÃö¹ÐÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ 2550 ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ 4 ¨Ñ§ËÇÑ´ : žºØÃÕ ¹èÒ¹ ÍغÅÃÒª¸Ò¹Õ áÅоѧ§Ò. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè1. ¡ÃØ§à·¾Ï : ¡ÃÒ¿Ôâ¡ «ÔÊàµçÁÊì ¨Ó¡Ñ´, 2551.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBK0017_Cover PDF 0.13
IBK0017_Detail PDF 1.38