IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2002
Title ÃкºÂҢͧ»ÃÐà·Èä·Â
Details ÊØÇÔ·Âì ÇÔºØÅ»ÃÐàÊÃÔ°, ÇԪѠ⪤ÇÔÇѲ¹, áÅÐÈÃÕà¾ç­ µÑ¹µÔàÇÊÊ. ÃкºÂҢͧ»ÃÐà·Èä·Â. ¾ÔÁ¾ì¤ÃÑ駷Õè 1. ¡ÃØ§à·¾Ï : âç¾ÔÁ¾ìªØÁ¹ØÁÊˡóì¡ÒÃà¡ÉµÃáË觻ÃÐà·Èä·Â, 2545.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBK0003_1 Overview PDF 0.42
IBK0003_2 Drug_Selection PDF 0.59
IBK0003_3 Drug_Distribution PDF 0.48
IBK0003_4 Drug_Financing PDF 0.54
IBK0003_5 Drug_Use PDF 0.58
IBK0003_6.1 Herbal medicines PDF 0.33
IBK0003_6.2 Herbal medicines PDF 0.42
IBK0003_7 Drug Policy PDF 0.38
IBK0003_8 Laws PDF 0.42
IBK0003_9 Drug information PDF 0.62
IBK0003_10 Drug Industry PDF 0.6
IBK0003_11 Human resources PDF 0.42
IBK0003_12 International Trade PDF 0.62
IBK0003_13 Economic Crisis PDF 0.54
IBK0003_Information_append15 PDF 0.12
IBK0003_ÀÒ¤¼¹Ç¡·Õè 1 PDF 0.1
IBK0003_ÀÒ¤¼¹Ç¡·Õè 2 PDF 0.11
IBK0003_ÃкºÂҡѺÈÕŸÃÃÁ¢Í§ÃкºÊØ¢ÀÒ¾ PDF 0.11