IHPP Thailand Publications

Book / Book Section

# Details
year 2004
Title ¾Ñ²¹Ò¡ÒùâºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØÀÒ¾¶éǹ㹺ÃÔº·àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ¡ÒÃàÁ×ͧ
Details ÈÔÃÔÇÃó ¾Ô·ÂÃѧÊÄɯì. ¾Ñ²¹Ò¡ÒùâºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØÀÒ¾¶éǹ㹺ÃÔº·àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ¡ÒÃàÁ×ͧ(º··Õè 3). ã¹ ¾§Éì¾ÔÊØ·¸Ôì ¨§ÍØ´ÁÊØ¢, ºÃóҸԡÒÃ. ¡ÇèÒ¨Ðà»ç¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ, 53. ¡ÃØ§à·¾Ï : àÍÊ ¾Õ àÍÊ ¾ÃÔé¹µÔé§ á͹´ì ºÔéÅ´Ôé§, 2547.
Documents
Section / Chapter Download Size (MB)
Abstract - -
Content - -
IBS0018_Cover PDF 0.2
IBS0018_Detail PDF 0.03