IHPP Thailand Publications

Articles in Domestic Journal

❰❰ Back to index

Search by :

Year Title of Domestic Journal Abstract Full text
2022 ศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนวาระด้านสุขภาพในเวทีระดับโลก (Thailand’s capacity in driving health agenda at global level) -
2021 ต้นทุนบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง (Cost of emergency patients in public hospitals for financial policy recommendation to the Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)) -
2021 การส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน: กรณีศึกษา 4 ชุมชนในประเทศไทย (Promoting walking and cycling in daily life: a case study of four communities in Thailand) -
2021 บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการส่งเสริมสมรรถนะการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในชุมชน (Role of higher education institution with promoting the capacity of organic agriculture in the community) -
2021 องค์ประกอบที่เหมาะสมของเครื่องมือ เพื่อศึกษาสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานประกอบกิจการของประเทศไทย (Appropriate components for a breastfeeding in workplace survey tool to support breastfeeding policy in the workplace in Thailand) -
2021 การวิเคราะห์เชิงพรรณนาสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานบันเทิงของไทย (A Descriptive analysis of situation of Coronavirus Disease 2019 outbreak in entertainment areas, Thailand) -
2021 ผลการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนโดยการให้นมกล่องเสริม: กรณีศึกษาพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (Outcome of the initiative to address malnutrition problems among pre-school children by providing supplementary milk: a case study in Umphang district, Tak province) -
2021 การส่งเสริมสุขภาพประชาชนไทยผ่านการจัดทำข้อเสนอแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งและการนอนหลับเพื่อสุขภาพ (Advancing population health through the development of Thailand recommendations on physical activity, non-sedentary lifestyles, and sleeping for health) -
2021 Roles and challenges of mathematical modellers in the era of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic. -
2021 การรับรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผักสดต่อตราระบบการรับรอง เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Fresh vegetable consumer perceptions; understanding and trusting participatory guarantee systems labelling) -
2021 Who achieved 60 kilometers in 60 days of the First Thailand National Steps Challenge? a cross-sectional study of Thai adults (ใครบรรลุเป้าหมายระยะทาง 60 กิโลเมตร ใน 60 วัน ของนโยบายส่งเสริมการก้าวเดินครั้งที่ 1 ของประเทศไทย? การศึกษาภาคตัดขวางของประชาชนไทยวัยผู้ใหญ่) -
2021 การบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการให้อาหารแก่ทารกและเด็กเล็กในสังคมไทยระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด-19 (The Response and management on infant and young child feeding during the COVID-19 pandemic in Thailand) -
2021 การทบทวนตัวชี้วัดของระบบยานานาชาติและประเทศไทย (Key performance indicators for drug systems: a review of international and Thai experiences) -
2020 บทเรียนจากการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง (Lessons learnt from prevention and control of COVID-19 pandemic: a case study of Angthong municipality) -
2020 บทเรียนจากการพัฒนาและนำนโยบายส่งเสริมการก้าวเดินไปปฏิบัติ (Lessons learnt from developing and implementing the national steps challenge in Thailand) -
2020 กิจกรรมทางกาย การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง: กรณีศึกษาของ 3 ชุมชนในประเทศไทย (Physical activity, carbon dioxide emission and cost of transport: a case study of three communities in Thailand) -
2020 How is case investigation performed in light of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic–a case study of the first imported COVID-19 case from Europe in Thailand (การสอบสวนโรคในภาวะการระบาดของ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ดำเนินการอย่างไร กรณีศึกษาจากผู้ป่วย COVID-19 รายแรกจากยุโรปในประเทศไทย) -
2020 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Citizen participation in governing Thailand’s Universal Health Coverage Scheme) -
2020 ประเด็นท้าทายของระบบสุขภาพตามเจตนารมณ์สาธารณสุขมูลฐาน: บทสังเคราะห์ข้อเสนอการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของประชากรไทย (Health systems challenges by the intent of primary health care: synthesis of the recommendations for oral health care system development for Thai population) -
2020 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัยในประเทศไทย: กรณีศึกษาใน 5 ภูมิภาค (Physical activity promotion for early childhoods in Thailand: a case study in five regions) -
2020 Covid-19 Effects สู่ 7 วิถีเพื่อความยั่งยืน พึ่งตนเองมากขึ้น. -
2020 เดินทางอย่างกระฉับกระเฉงเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรใน 4 ชุมชนไทยต้นแบบ. -
2020 ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อฉลากการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Consumer preferences and willingness to pay for participatory guarantee systems of organic certification) -
2020 วิธีวิเคราะห์ต้นทุนรายโรคสำหรับประเทศไทย: วิธีต้นทุนจุลภาค (Unit cost per disease methodology for Thailand: micro-costing method) -
2020 การทบทวนและพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว (Reviewing and developing revision proposal on the benefit package of the health insurance card scheme for migrants) -
2020 การทบทวนอัตราค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง (A Review of emergency medical service rate under a project of financial recommendation for Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)) -
2020 ต้นทุนการเจ็บป่วยโรคไตจากการสัมผัสแคดเมี่ยมของประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนแคดเมี่ยม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Illness cost of renal disease due to cadmium exposure in contaminated area in Mae Sot, Tak province) -
2020 ถอดรหัสเดินทางอย่างกระฉับกระเฉงกรณีศึกษา 4 ชุมชนไทย. -
2020 Challenges and opportunities for improving the drug system in Thailand (ประเด็นท้าทายและโอกาสพัฒนาระบบยาในอนาคต) -
2020 International trade agreements and impact on the medicine system: causal relations? (ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อระบบยา: เหตุและปัจจัย?) -
2020 Situation of data and pharmaceutical information systems in Thailand (สถานการณ์ของระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านยาในประเทศไทย) -
2019 บทเรียนจากการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 – 2573 (Lessons learnt from developing the 2018 - 2030 national physical activity plan in Thailand) -
2019 สถานการณ์การให้บริการของพยาบาลนมแม่ในสถานพยาบาลของประเทศไทย (Study of lactation consultant’s services in health facilities in Thailand) -
2019 ภาระค่าใช้จ่ายในการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินในสถานพยาบาลเอกชนโครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง (Healthcare expenditure burden for emergency medical services of private hospitals under a project of financial recommendation for Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)) -
2019 ภาระทางเศรษฐกิจจากการดูแลรักษาผู้ป่วยต่างด้าว: กรณีศึกษาโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี (Economic burden from providing care to migrant patients: a case study of Pha- holpolpayuhasena hospital, Kanchanaburi) -
2019 ความเป็นธรรมในการได้รับบริการสุขภาพช่องปากของประชากรไทย: การวิเคราะห์ผลการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 (Equity in utilization of oral health services among Thai population: results from Health and Welfare Survey 2017) -
2019 ค่าตอบแทนสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลรัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 8 จังหวัด (Financial compensation for professional nurses working in hospitals under Ministry of Public Health in 8 provinces) -
2019 ช่วงเวลา เหตุผล และปัจจัยในการเริ่มต้นนมผงช่วง 5 เดือนแรกหลังคลอด (When, why and what factors of initiating breast milk substitutes in the first 6 months) -
2019 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ (Development of monitoring and surveillance system on marketing of unhealthy products) -
2019 รูปแบบการจ้างงาน การคงอยู่ของบุคลากรสุขภาพและภาระงบประมาณ: กรณีศึกษาเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรและพยาบาลในภาครัฐ ระยะ 15 ปีข้างหน้า (Future employment of doctors, dentists, pharmacists, and nurses in Thailand public sector in the next 15 years: employment patterns, retention, and budget burden) -
2019 ต้นทุนการจัดบริการของคลินิกหมอครอบครัว (Unit cost of services in primary care cluster) -
2019 การศึกษาผลจากการดำเนินนโยบายงานศพปลอดเหล้าในจังหวัดลำปาง (Outcome of alcohol-free funeral policy in Lampang province, Thailand) -
2019 การติดตามราคาและปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนและหลังการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลของประเทศไทย (Monitoring prices of and sugar content in sugar-sweetened beverages from pre to post excise tax adjustment in Thailand) -
2019 การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพกับการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Health technology assessment and the development of benefit packages under the universal coverage scheme) -
2019 Alcohol legislation and policy in CLMV countries (นโยบายและกฎหมายแอลกอฮอล์ ในประเทศ CLMV) -
2019 The 2011 Flood crisis in Bangkok and the Central Region of Thailand: challenges to a resilient health system (อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554: ความท้าทายต่อความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพ) -
2019 การเปลี่ยนแปลงของภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโตของผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียจากการให้เลือดอย่างสม่ำเสมอ ณ โรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (Changes of nutrition and growth status in Thalassemic children following regular blood transfusionat Banphai Hospital, KhonKaen) -
2018 การประเมินผลมาตรการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีต่อการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย (Evaluation of the effects of alcohol marketing and advertising control measures on alcohol consumption in Thailand) -
2018 ภาระของโรคมะเร็งท่อน้ำดีจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย (The Burden of cholangiocarcinoma attributable to liver fluke infection in Thailand) -
2018 สถานการณ์การใช้ยาต้านจุลชีพและความรู้เรื่องยาต้านจุลชีพ: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2560 (Situation on antimicrobial use and knowledge on antimicrobials: A National Health and Welfare Survey in Thailand 2017) -
2018 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณและสถานการณ์การให้วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กต่างด้าวที่ตกหล่นจากการประกันสุขภาพ (Budget impact and situation analysis on the basic vaccination service for uninsured migrant children in Thailand migrant health) -
2018 การจัดการนโยบายสาธารณะและปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพของเทศบาลสามระดับในประเทศไทย (Public policy and social determinants of health management at three levels of municipalities in Thailand) -
2018 เรียนรู้จากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น” ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 (Learning from Public Health Minister’s Statement on “Better Systems for Health”) -
2018 ต้นทุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพ 8 (Cost of primary care service network in Health Region 8) -
2018 การจัดลำดับความสำคัญภาวะสุขภาพและโรคไม่ติดต่อของคนต่างด้าวในประเทศไทย (Priority setting of health conditions and Non-Communicable Diseases among migrants in Thailand) -
2018 ทางเลือกการปฏิรูปอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย (Options for the reform of Thailand Tobacco Monopoly) -
2018 กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกิน 0.5 ดีกรีของประเทศไทยและต่างประเทศ (Regulations for control the beverages containing not more than 0.5% alcohol by volume in Thailand and Foreign countries) -
2018 ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (Recommendations from stakeholders towards public participation process for project which may affect community severely in respect of both the quality of environment, natural resources and health) -
2018 Health-related quality of life as measured by EQ-5D and TFLIC-2 in liver cancer patients. -
2018 การเข้ามาทำงานโรงพยาบาลในประเทศไทยของบุคลากรต่างชาติ (Foreigners employed as hospital workforce in Thailand) -
2018 การวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนด้านสุขภาพสำหรับระบบบริการระดับทุติยภูมิของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2569 (A Utilization-based model to predict Human Resources for Health (HRH) in secondary care services of Thailand 2026) -
2018 เทคนิคการจัดการ Missing Data ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุข (Techniques for handling missing data in health science and public health research.) -
2018 บทเรียนจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP): ผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบของไทย (Lessons learned from Trans-Pacific Partnership agreement: implication on tobacco control in Thailand) -
2018 ประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการเปิดเสรีการใช้กัญชา (Potential benefits and risks from medicalisation and legalisation of cannabis) -
2018 สถานการณ์จุดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Situation of alcohol outlets) -
2018 ความแตกต่างของการใช้พลังงานจากกิจกรรมทางกายระหว่างคนเมือง/คนชนบทในประเทศไทย: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (Differences in physical activity levels between urban and rural adults in Thailand: findings from The 2015 National Health and Welfare Survey) -
2018 Compliance of comprehensive tobacco advertising, promotion and sponsorship control with the WHO-FCTC Article 13 and national legislation in Thailand 2016 (การปฏิบัติตามข้อแนะนำมาตรา 13 ของกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก เรื่องการห้ามโฆษณาส่งเสริมการขายและให้ทุนอุปถัมภ์ และการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศไทย พ.ศ. 2559) -
2018 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดโป่งพองขนาดใหญ่ในหลอดอาหารในผู้ป่วยตับแข็ง: กรณีศึกษา (Risk factors of large-sized esophageal varices in cirrhotic patients: a case study) -
2018 ภาระโรคจิตเวชและความผิดปกติของพฤติกรรมใช้สุราสารเสพติดในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 (The Burden of mental and alcohol/substance use disorders in Thailand 2014) -
2018 มาตรการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานที่ทํางาน: การทบทวนวรรณกรรม (Smoking cessation interventions in the workplace: a review) -
2018 ค่าน้ำหนักอรรถประโยชน์ และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานในแต่ละภาวะแทรกซ้อนที่วัดด้วยแบบสอบถามคุณภาพชีวิต (EQ-5D) และแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับผู้เป็นเบาหวาน (Thai DQOL) (The Utility weight and quality of life in Thai diabetes mellitus patients measured by EQ-5D and Thai DQOL) -
2018 Literature review for identifying knowledge gaps in the health system management policies for cross-border migrants in Thailand (การทบทวนเพื่อหาช่องว่างความรู้ในการจัดการด้านสุขภาพ สำหรับแรงงานต่างด้าวที่อาศัยในประเทศไทย) -
2017 การเฝ้าระวังการบริโภคยาต้านจุลชีพของประเทศไทย: รากฐานเพื่อการควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Surveillance of antimicrobial consumption in Thailand: a foundation for controlling antimicrobial resistance) -
2017 จุดเริ่มต้นในการพัฒนาการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพในพืช (The Surveillance of antimicrobial consumption in plant: a starting point) -
2017 การผนวกกลไกการติดตามและประเมินความรู้และความตระหนักของประชาชนเกี่ยวกับแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพเข้าสู่การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ (The Integration of monitoring and evaluation mechanism for public awareness of antimicrobial resistance into the health and welfare survey) -
2017 A Narrative literature review on health insurance policies for undocumented/illegal migrant children and its policy implications in Thailand (นโยบายหลักประกันสุขภาพสำหรับเด็กต่างด้าวผิดกฎหมาย: การทบทวนวรรณกรรมเชิงพรรณนาและประโยชน์เชิงนโยบายในบริบทประเทศไทย) -
2017 ความสัมพันธ์ของการกระจุกตัวของอุบัติการณ์ อุบัติเหตุทางถนนตามสาเหตุต่างๆ กับสถานะเศรษฐกิจของจังหวัด: การประยุกต์ใช้ดัชนีการกระจุกตัว (Relationship between concentration of traffic accident incidence by various causes and provincial economic status: an application of concentration index) -
2017 บทบาททีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วและการควบคุมโรคไข้เลือดออกขั้นต้น: กรณีศึกษาเขตสุขภาพที่ 2 (Roles of Surveillance and Rapid Response Team (SRRT) for initial dengue fever control: a case study in the 2nd Health Region) -
2017 การประเมินสถานการณ์นโยบายด้านอาหารทารกและเด็กเล็กในประเทศไทยด้วย World Breastfeeding Trends Initiative (Infant and young child feeding policy assessment in Thailand with World Breastfeeding Trends Initiative) -
2017 การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ (Health care utilization of Thai people who had no or were not aware of health insurance) -
2017 การใช้บริการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนองของประชากรเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 (Utilization and unmet healthcare need for outpatient and inpatient services of population living in Bangkok Metropolitan in 2015) -
2017 การดูแลรักษาพยาบาลตนเองของประชาชนไทยโดยการซื้อยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบัน (Self medication among Thai people by buying medicines from community pharmacy) -
2017 ผู้ป่วยด้วย NCD มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพอยู่มากน้อยแค่ไหน: รายงานจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (How many NCD patients have risky health behaviors?: report from Health and Welfare Survey) -
2017 คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (How much of energy expenditure from physical activity and sedentary behavior of Thai adults: The 2015 National Health and Welfare Survey) -
2017 ความแตกต่างของพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทย: ลักษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคม และสถานะสุขภาพส่งผลอย่างไร (Food consumption behaviors among different groups of Thai population: do demographic, socio-economic, and health status matter?) -
2017 การประเมินอุปสรรคเชิงระบบในการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาหลายขนาน: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึงในจังหวัดลพบุรี (Assessment of system barriers in MDR-TB management: a case study in a provincial hospital in Lopburi, Thailand) -
2017 ความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติของครัวเรือน: กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย (Vulnerability to disaster od household: the case study from The 2011 Flood in Thailand) -
2017 กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน (Health policy process and success in expanding the health benefit package of universal coverage scheme: a case of liver transplantation in children with biliary atresia) -
2017 สถานการณ์การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและการมีผู้ดูแลในขณะพักฟื้นของผู้สูงอายุในประเทศไทย (Situation of hospitalization and having carers during recovery period at home among elderly people in Thailand) -
2017 การจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมือง กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ (Primary care services in Urban area: case study of Nakhon Ratchasima and Burirum provinces) -
2017 คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอตามเกณฑ์หรือไม่: ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (Do Thai people meet recommended physical activity level?: the 2015 national health and welfare survey) -
2017 ลักษณะทางประชากรและสังคมของบุคคลที่เสี่ยงต่อวงจรอุบาทว์ “โง่-จน-เจ็บ”: ข้อค้นพบจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (Socio-demographic characteristics of persons at risk of falling into a vicious cycle of “Low education, Poverty and Illness”: findings from a national health and welfare survey, 2015) -
2017 ความจำเป็นทางสุขภาพที่ไม่ได้รับการตอบสนอง (Unmet health need) กรณีผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและบริการทันตกรรม ในประชากรไทย พ.ศ. 2558 (Unmet health need: outpatient, inpatient and dental services in Thai population by 2015) -
2017 การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย: ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (Utilization of dental services in Thailand: results from health and welfare survey 2015) -
2017 การใช้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ในสถานพยาบาลประเภทต่างๆของประชากรไทย พ.ศ. 2558 (The Inpatient and outpatient utilization by health care providers of Thai population in 2015) -
2017 การศึกษาต่อหลังสําเร็จการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย (Post graduated training among nurses in Thailand: a Thai nurse cohort study) -
2017 การส่งเสริมการตลาดอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็กในสถานพยาบาลของรัฐ (Situation of infant and young child food marketing in public hospitals) -
2017 การดําเนินงานควบคุมแอลกอฮอล์ในระดับท้องถิ่นกรณีศึกษาโครงการงานศพและงานบุญปลอดเหล้า (Alcohol control in local community: a case study of the project on alcohol-free funeral and traditional ceremonies) -
2017 สถานการณ์ ช่องว่างและโอกาสในการควบคุมการตลาดและการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย (Situation, gaps and opportunities of alcohol marketing and advertising control in Thailand) -
2017 ประสิทธิผลของการบำบัดแบบกระชับเพื่อเลิกบุหรี่: การทบทวนวรรณกรรม (Effectiveness of brief advice for smoking cessation: a literature review) -
2017 Transformational leadership in district health systems: Thailand’s experience. -
2016 การกระจุกตัวของอุบัติการณ์อุบัติเหตุทางถนนตามสาเหตุต่างๆ อันสัมพัทธ์กับระดับเศรษฐกิจของอำเภอในจังหวัดขอนแก่น: การประยุกต์ใช้ดัชนีการกระจุกตัว (Concentration of traffic accidence incidence by various causes relative to district economy in Khon Kaen province: an application of concentration index) -
2016 ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชน ในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (Opinions of stakeholders about the roles of private pharmacists in sexually transmitted infections man-agement in Pattaya City, Banglamung District, Chonburi Province, Thailand) -
2016 การโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มในรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน: ช่องว่างและวิกฤตการควบคุม. -
2016 การสื่อสารการตลาดอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา. -
2016 การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (Economic evaluation and budget impact analysis of liver transplantation among Thai adults in universal health insurance coverage in Thailand) -
2016 ผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์การปนเปื้อนแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมของพื่นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (Impact of environmental cadmium contamination on the residents in Mae Sot District, Tak Province) -
2016 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ของร้านค้าบุหรี่ใน 5 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย (Compliance with the tobacco product control act by cigarette shops in five central provinces of Thailand) -
2016 การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (Premature mortality) -
2016 สถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของผู้รับบริการในสถานพยาบาลรัฐ (Situation of breastfeeding among mothers receiving services in public Hospitals in Thailand) -
2016 แนวโน้มการคลังด้านสุขภาพเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย พ.ศ.2545-2555 (Trend in financing for prevention and control of Non-Communicable Diseases (NCDs) in Thailand, 2002-2012) -
2016 วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย (Evolution of the development of sexually transmitted diseases treatment guidelines in Thailand) -
2016 การวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติในการป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ: บทเรียนจากต่างประเทศ (Analysis on national strategies for prevention and control of antimicrobial resistance: learning from other countries’ experiences) -
2016 ต้นทุนการจัดบริการต่อหัวประชากรของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (Estimate unit cost per capita of services provided at CUP network level) -
2016 Tobacco use and cessation training among Thai dental students - the global health professional student survey, 2006 – 2011. -
2016 การเปิดรับการสื่อสารการตลาดนมผงกับการเลี้ยงลูกด้วยนมผงของหญิงไทย (The Exposure of marketing communication on Thai women's breast milk substitutes behavior) -
2016 ภาระโรค: ปีสุขภาวะที่สูญเสียและอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะของประชากรไทย (Burden of diseases: disability adjusted life year and health adjusted life expectancy in Thailand) -
2016 ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน: กรณีศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก (Outcome of service development programme on within-28-days readmissions of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD) patients: a case study of Somdejphrajaotaksinmaharaj hospital, Tak province) -
2016 ภาระโรคระดับเขตสุขภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2552 (Regional differences in burden of disease in Thailand, year 2009) -
2016 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของระบบสร้างเสริมสุขภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Situation analysis of Thailand's health promotion system according to the statute on National Health System B.E. 2552 (2009)) -
2016 กระบวนการและผลลัพธ์ของการตั้งด่านชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (The Process and effects of Communities Checkpoints on Crashes (CCC) to protect motorcycle crashes in festival) -
2016 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตจากการได้รับยา Tenofovir ของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี (Incidence and associated risk factors of nephrotoxicity due to Tenofovir in HIV-infected patients) -
2016 ถอดบทเรียนการพัฒนามาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ด้วย "Managing Information System" โดยโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่าย (Lessons from the development of "Managing Information System" in reducing traffic injuries of Banphai hospital, Khon Kaen province and its network) -
2016 ความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือน: กรณีศึกษาจากเหตุการณ์น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ในประเทศไทย (Household vulnerability to poverty: the case study from the 2011 flood in Thailand) -
2015 Tobacco smoke pollution from designated smoking rooms in Bangkok's major international airport. -
2015 การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลของการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (Reviews on effectiveness of smoking cessation interventions among patients with chronic diseases) -
2015 หลักเกณฑ์การจำแนกอาหาร เพื่อการพัฒนามาตรการส่งเสริมโภชนาการในประเทศไทย (Nutrient profiling: a tool to strengthen nutrition intervention in Thailand.) -
2015 การศึกษาต้นทุนการให้บริการผู้ป่วยระดับรายบุคคลโดยวิธี Micro-costing with Cost Matrix (Individual patient-level cost study: micro-costing method with cost matrix) -
2015 บริการฝากครรภ์ ตอนที่สอง: ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดบริการฝากครรภ์ของสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร (Antenatal care services part II: factors influencing on ANC services of health facilities in Bangkok) -
2015 โปรแกรมทางสังคมและสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่บกพร่องด้านสติปัญญาบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือกลุ่มอาการออทิสติก: การทบทวนวรรณกรรมเป็นระบบแบบมีขอบเขต (Social and public health intervention for improving quality of life of child and adolescent with intellectual disability, or learning disability or autistic-spectrum disorders: a scoping review) -
2015 ความเป็นไปได้ในการขยายวันลาคลอดจาก 90 วันเป็น 180 วันในกลุ่มหญิงวัยทํางานในประเทศไทย (Feasibility of the extension of paid maternity leave from 90 days to 180 days in Thailand) -
2015 บริการฝากครรภ์ตอนที่หนึ่ง: สถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครสามารถให้บริการตามแนวทางมาตรฐานหรือไม่? (Antenatal care services part I: do health facilities in Bangkok Provide ANC services according to the guideline?) -
2015 สถานการณ์การจัดอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในประเทศไทย (Situation of food provision in child care centers in Thailand) -
2015 การทบทวนวรรณกรรมการจัดการระบบประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวนอกระบบทะเบียนในภูมิภาคยุโรป: บทเรียนที่ระบบสาธารณสุขไทยพึงเรียนรู้ (Literature review on health insurance management for cross-border undocumented migrants in European Region: worth learning lessons for Thai healthcare system) -
2015 Alcohol-branded merchandise and alcohol consumption in Thai youth: a loophole for brand advertising and legislations crisis in Thailand. -
2015 การประเมินผลการจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Assessment of smoking cessation services in Public Health Ministry-Affiliated Hospitals) -
2015 ช่องว่างและโอกาสในการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย ตามชุดข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยเรื่องการทำการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในเด็ก (Gaps and opportunities of policy implementation in Thailand to comply with WHO’s set of recommendations on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children) -
2015 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ได้รับนมแม่กับการเกิดโรคผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดในเด็ก (The Association between duration of breastfeeding and atopic dermatitis and asthma in children) -
2015 อุตสาหกรรมอาหาร: กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่องดื่มของประเทศไทย. -
2015 พลังงานจาก 4 กลุ่มกิจกรรมทางกายที่คนไทยใช้ในแต่ละวัน (The Daily energy expenditure of 4 domains of physical activity of Thai adults) -
2015 การบริหารจัดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทและโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (The Administration of the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD), and the One Doctor One District (ODOD)) -
2015 การปรับปรุงอัตราเบิกจ่ายค่าบริการวิสัญญีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการสำหรับสถานพยาบาลภาครัฐ (Reviewing anesthesia service rate of government hospital for reimbursement in civil servant medical benefit scheme) -
2015 วิวัฒนาการของกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ไขมันและโซเดียมสูงของประเทศไทยและต่างประเทศ (Evolution of advertising regulations of food and beverages with high sugar, fat, and sodium in Thailand and Foreign Countries) -
2015 ปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย (Health problems and health care behaviors among registered nurses in Thailand) -
2015 การกระจายและความเหลื่อมล้ำของอัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย (Distribution and inequality of registered nurse workforce in Thailand) -
2015 ปัจจัยที่เอื้อต่อการเข้ารับบริการขอคำปรึกษาโดยสมัครใจและการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี สำหรับกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีของประเทศไทย (Factors contributing to the voluntary counseling and HIV testing for persons at risk of HIV infection in Thailand) -
2015 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และความยากจน: ความยากจนจากค่าใช้จ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรูปแบการดื่มในกลุ่มฐานะทางเศรษฐกิจฯ (Alcohol consumption and poverty: alcohol impoverishment and patterns of alcohol consumption among different socio-economic groups) -
2014 ผลการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้องด้วยเทคนิค Direct Trocar Insertion เปรียบเทียบกับการผ่าตัดถุงน้ำดีแบบส่องกล้องด้วยเทคนิค Veress Needle Insertion และ Open Hasson: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น (Outcomes of ‘Direct Trocar Insertion’ laparoscopic cholecystectomy in comparison with ‘Veress Needle Insertion’ and ‘Open Hasson’ laparoscopic cholecystectomy: a case study of Ban Phai Hospital, Khon Kaen Province) -
2014 เครือข่ายทางสังคมและการสูบบุหรี่ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา (Social networks and smoking of vocational college students) -
2014 สถานการณ์บ้านปลอดบุหรี่และพฤติกรรมสูบบุหรี่ของพ่อ (The Situation of smoke-free homesand father's smoking behaviors) -
2014 ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในฉลากของบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้นในประเทศไทย (Terms and advertising on manufacturer cigarette pack and roll-your-own tobacco pack in Thailand) -
2014 สมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ ๖๗: วาระอะไร? กำลังถูกขับเคลื่อนในเวทีสุขภาพระดับโลก. -
2014 Effectiveness of school built environment on physical activity in children: a systematic review (ประสิทธิผลของการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในโรงเรียนต่อการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียน: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ) -
2014 ต้นทุนในการให้บริการของโรงพยาบาลพื้นที่ชายแดนในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 - 2555 (Hospital costing study in Thai border area hospitals under Ministry of Public Health, 2010-2011) -
2014 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เลย นนทบุรี และภูเก็ต (Factors affecting food provision in primary schools: Chiang Mai, Loei, Nonthaburi and Phuket) -
2014 การใช้บริการสุขภาพช่องปากในเด็กอายุ 5-14 ปี: การวิเคราะห์การสำรวจระดับชาติแบบภาคตัดขวาง (Oral care utilization among Thai children aged 5-14 years: the analysis of the nationwide cross-sectional survey) -
2014 การทบทวนค่าความชุกของการสูญเสียสายตาโดยใช้ภาวะตาบอดและสายตาเลือนรางเป็นตัวชี้วัด (A Review of the prevalence of visual loss indicated by prevalence of blindness and low vision in Thailand) -
2014 ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย (Alcohol‘s harm to others in Thailand: concept, situation and gap in knowledge) -
2014 วิวัฒนาการของความร่วมมือภายใต้แนวคิด "สุขภาพหนึ่งเดียว" ในประเทศไทย (Evolution of collaborations under the ”One Health” concept in Thailand) -
2014 ระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิกับการใช้บริการผู้ป่วยใน: กรณีศึกษาจังหวัดระนอง (Health insurance for ‘People with Citizenship Problems’ and inpatient service: a case study of Ranong Province) -
2014 การตายที่หลีกเลี่ยงได้ในประเทศไทย พ.ศ. 2552 (Avoidable mortality in Thailand in 2009) -
2014 ผลกระทบของข้อตกลงยอมรับร่วมของบุคลากรสาธารณสุขภายใต้กรอบอาเซียนต่อระบบสุขภาพของประเทศไทย: การวิเคราะห์ประสบการณ์จากสหภาพยุโรป (Impacts of ASEAN Mutual Recognition Arrangements (MRAs) for health professionals on the health system in Thailand: the analysis of the experience from the European Union) -
2014 ประเทศไทยประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เอดส์ชาติ พ.ศ. 2550-2554 (Achievements and key challenges in the national AIDS policies and responses of Thailand 2007-2011) -
2014 ปัจจัยที่ทําให้ประเทศไทยบรรลุการมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องจ่ายแพง (How Thailand achieved ‘Good Health at Low Cost’?) -
2013 การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 63 ประสบความสำเร็จจริงหรือไม่? (Was the World Health Assembly 63 a real success?) -
2013 การใช้บริการสุขภาพช่องปากในทศวรรษแรกของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย (Oral health care utilization during the first decade of Thai universal health coverage system) -
2013 รายจ่ายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในประเทศไทย พ.ศ. 2551-2554 (Trends in national spending on HIV/AIDS prevention and control in Thailand, 2008 to 2011) -
2013 ต้นทุนในการให้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2553-2554 (Hospital costing study in the hospitals under Ministry of Public Health, 2010-2011) -
2013 สุขภาพดีไม่ต้องจ่ายแพง: ประสบการณ์ของประเทศไทย (Good health at low cost: Thailand’s experience) -
2013 ผลกระทบของการเกิดอุทกภัยปี 2554 ต่อความเป็นอยู่ภายในครัวเรือนและสุขภาพของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร (Bangkok floods in 2011 and its impacts on household livelihood and health of the residents) -
2013 งานป้องกันอุบัติเหตุจราจรกับการลดจำนวนผู้ป่วยอุบัติเหตุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลขอนแก่น (Traffic accident prevention measures and the reduction of patients from traffic injuries: a case study of Khon Kaen regional hospital) -
2013 มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในประเทศไทย (Hospital infection control and antimicrobial stewardship programs among public and private hospitals in Thailand) -
2013 การกระจายและการใช้ยาปฏิชีวนะของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลินิก และร้านยา (Distribution and utilization of antibiotics in health promoting hospitals, private medical clinics and pharmacies in Thailand) -
2013 การเปรียบเทียบผลของการจ่ายและการไม่จ่ายยาปฏิชีวนะของร้านยาในโรคที่พบบ่อยต่อสุขภาพและความพึงพอใจของผู้ป่วย (Comparison of antibiotic-dispensing vs. non-antibiotic-dispensing practices by community pharmacies on patients' health outcome and satisfaction) -
2013 การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ-กรณีศึกษาจังหวัดระนอง (The Management of health insurance system for people with citizenship problems-a case study of Ranong provine) -
2013 ¡ÒÃÃѺÃÙéáÅСÒû¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®ËÁÒ¤Ǻ¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì¢Í§¼Ùé¨Ó˹èÒÂà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìÃͺࢵÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒäÒÁ ÇÔ·ÂÒࢵ¢ÒÁàÃÕ§ (Perception and compliance with alcohol control laws of alcohol retailers around Mahasarakham University Khamriang Campus) -
2013 การจัดลำดับความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพที่ควรคัดกรองในประชากรไทย (Disease prioritization for inclusion into Thailand’s population-based screening benefit package) -
2013 »Ñ¨¨ÑÂáÅзÑȹ¤µÔ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡ÒõѴÊԹ㨻¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹à¢µ¾×é¹·Õ誹º·¢Í§ºÑ³±Ôµá¾·Âì áÅÐàÀÊѪ¡Ã·ÕèÊÓàÃ稡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹»Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2554 (Factors and attitudes related to the decision of doctors, dentists, and pharmacists who graduated in 2012 to practice in rural areas) -
2013 การย้ายงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย (Job transfers amongst registered nurses in Thailand) -
2013 Thai National Health Accounts: health expenditure in Thailand from 1994 to 2010. -
2013 Equity in access to and utilization of reproductive health services in Thailand: analysis of national reproductive health survey data 2006 and 2009. -
2013 Impact of “Health Insurance Policy for People with Citizenship Problems” : a case study of Kraburi hospital, Ranong province. -
2013 Distribution and utilization of antibiotics in health promoting hospitals, medical clinics and pharmacies in Thailand. -
2013 ÊØ¢ÀÒ¾´ÕäÁèµéͧ¨èÒÂᾧ: »Ñ¨¨ÑÂÊÙè¤ÇÒÁÊÓàÃ稨ҡà¡éÒ»ÃÐà·ÈµÑÇÍÂèÒ§ (Good health at low cost part 1: factors to success among nine examples) -
2013 ʶҹ¡Òóì¡ÒúÃÔâÀ¤ÂÒÊÙº¢Í§àÂÒǪ¹ä·ÂÃÐËÇèÒ§ ¾.È. 2547 ¶Ö§ ¾.È. 2552 (Tobacco consumption among youth in Thailand between 2004 and 2009) -
2013 ¡Òë×éÍáÅСÒúÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ¢Í§à´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè ö (Purchasing and eating of food and beverages in primary 6 students) -
2013 ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é¢Í§¡ÒÃãªéÁҵáÒ÷ҧÀÒÉÕÊÓËÃѺÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ à¾×èͨѴ¡ÒûѭËÒÀÒÇйéÓ˹ѡà¡Ô¹áÅÐâäÍéǹ㹻ÃÐà·Èä·Â: ¢éͤԴàË繢ͧ¼ÙéÁÕÊèǹà¡ÕèÂÇ¢éͧ¨Ò¡àÇ·ÕÃѺ¿Ñ§¤ÇÒÁàËç¹ÊÒ¸ÒóР(Feasibility of food and beverage taxation to tackle overweight and obesity in Thailand stakeholders’ views from the public hearing) -
2013 ÁҵáÒáÒèѴ¡ÒûѭËÒáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹ÃдѺªØÁª¹: º·àÃÕ¹¨Ò¡¾×é¹·ÕèµÑÇÍÂèÒ§ (Community actions to address alcohol problems: lessons learned) -
2013 ¼Å¢Í§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤èҵͺ᷹µèÍ¡Òä§ÍÂÙèá¾·Âì㹪¹º· ÀÒÂËÅѧÊÔé¹ÊØ´ÊÑ­­Òãªé·Ø¹ (Whether financial measure retains doctors in rural areas: a cohort study to follow up doctors after the compulsory public service ended) -
2013 ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ µÓá˹è§ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇà¾×èͨ٧ã¨ã¹¡Ò÷ӧҹã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÀÒ¤ÃÑ° (Benefit packages to attract health workforce in public health facilities) -
2012 »Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒÇÐà´ç¡ ¡®ËÁÒÂ/¹âºÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅлéͧ¡Ñ¹âäáÅСÒèѴÅӴѺ¤ÇÒÁÊӤѭ»Ñ­ËÒÊØ¢ÀÒÇÐà´ç¡ 0 - 5 »Õ ã¹»ÃÐà·Èä·Â (Health promotion and disease prevention policies and priority setting on health problems for children aged 0-5 years in Thailand) -
2012 ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¤ÇÒÁÃÙé ·Ñ¡ÉÐáÅФÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢¢Í§ºÑ³±Ôµá¾·Âì: ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìͧ¤ì»ÃСͺàªÔ§ÊÓÃǨáÅСÒö´¶Í¾Ëؤٳ (Newly medical graduates’ confidence in medical and public-health competency: exploratory factor analysis and multiple regression) -
2012 ºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵԢͧ»ÃÐà·Èä·Â µÍ¹·Õè 2 ¡ÒÃÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§ã¹¡ÒèѴ·ÓºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔã¹»ÃÐà·Èä·ÂÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ (Thai National Health Accounts Part 2 Institutionalizing National Health Account in Thailand) -
2012 ºÑ­ªÕÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵԢͧ»ÃÐà·Èä·Â µÍ¹·Õè 1 ÃÒ¨èÒÂÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2537-2551 (Thai National Health Accounts Part 1 Thai Health Expenditure 1994-2008) -
2012 Universal Health Coverage: we believe and we commit (»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ: àÃÒàª×èÍáÅÐàÃÒÁØè§ÁÑè¹) -
2012 ¡ÒÃÊÓÃǨÃкº¡ÒäǺ¤ØÁáÅÐà½éÒÃÐÇѧ¡ÒÃãªéÂÒ»¯ÔªÕǹÐáÅСÒÃÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃãªéÂÒ»¯ÔªÕǹÐÍÂèÒ§ÊÁà˵ؼÅ: ¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàº×éͧµé¹ (A Survey of the antibiotic control and surveillance system and measures in promoting rational use of antibiotics: preliminary results) -
2012 ¼Å¡Ãзº´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾áÅÐàÈÃÉ°ÈÒʵÃì¨Ò¡¡ÒõԴàª×éÍ´×éÍÂÒµéÒ¹¨ØŪվ㹻ÃÐà·Èä·Â: ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàº×éͧµé¹ (Health and economic impacts of antimicrobial resistant infections in Thailand: a preliminary study) -
2012 ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹ã¹ÃдѺ¼ÙéªèÇÂʹѺʹع´éҹ෤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Âì (Skill mix and health workforce requirements to support medical laboratory services) -
2012 àÁ×èͤÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹äÁèà·èҡѺ¡ÓÅѧ¤¹ÃͧÃѺ: ¡ÒÃÇҧἹ¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§à¢µµÃǨÃÒª¡Ò÷Õè 3 ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ (When health workforce requirements mismatch with health workforce supply: health workforce planning of the public health inspection, zone 3, Ministry of Public Health) -
2012 ¡ÒÃÇҧἹ¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÃдѺ¾×é¹·Õè: ¡ÒäҴ¡ÒóìÍØ»·Ò¹¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¾×é¹·ÕèµÃǨÃÒª¡ÒáÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊآࢵ 3 (Area-based health workforce planning: health workforce supply projection of the public health inspection, zone 3, Ministry of Public Health) -
2012 ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹à¾×èͨ٧ã¨áÅиÓç¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ (Employment benefit packages to attract registered nurses with temporary employment status in health facilities under Ministry of Public Health) -
2012 áçʹѺʹع¢Í§Êѧ¤Áä·ÂµèÍÁҵáÒÃÀÒ¾¾ÃéÍÁ¢éͤÇÒÁ¤Óàµ×͹º¹©ÅÒ¡à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì (Social support for the pictorial warning label on alcoholic beverage package initiative) -
2012 ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìáÅФÇÒÁàÊÕè§ÊÑÁ¾Ñ·¸ì¢Í§¡ÒÃà¡Ô´âäËÅÍ´àÅ×Í´áÅÐËÑÇ㨨ҡ¡ÒÃÊÙººØËÃÕè: ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·º·Ç¹ÍÂèÒ§à»ç¹ÃкºáÅСÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§Í¹ØÁÒ¹ (Relationship and relative risk of cardiovascular diseases attributable from smoking: a systematic review and meta-analysis) -
2012 ¡Òä§ÍÂÙè㹪¹º·áÅÐã¹ÃÒª¡ÒâͧᾷÂìÀÒÂËÅѧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤èҵͺ᷹㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õ誹º· (Impacts of financial measures on retention of doctors in rural and public health facilities) -
2012 ¡Òä§ÍÂÙè㹪¹º·¢Í§ºÑ³±Ôµá¾·Âìã¹â¤Ã§¡ÒüÅԵᾷÂìà¾ÔèÁà¾×èͪÒǪ¹º· (Rural retention of medical graduates trained by the collaborative project to increase rural doctors (CPIRD)) -
2012 ¡ÒäǺ¤ØÁÃÒ¤ÒÂÒ: º·àÃÕ¹¨Ò¡Í´Õµ ¢éͤ鹾º»Ñ¨¨ØºÑ¹áÅТéÍàʹÍÊÓËÃѺ͹Ҥµ (Drug price control: lessons from the past, present findings and recommendations for the future) -
2012 ¡ÒÃâ¦É³Òà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì·Ò§Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾ì¡è͹áÅÐËÅѧ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤Çº¤ØÁà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì ¾.È. 2551 -
2012 ·Ñȹ¤µÔáÅСÒÃàÅ×Í¡§Ò¹ã¹ª¹º·¢Í§á¾·Â쨺ãËÁè (Attitude and rural job of choices of newly graduated doctors) -
2012 ¨Ð´Ö§´Ù´á¾·Â쨺ãËÁèä»·Ó§Ò¹·Õ誹º·ä´éÍÂèÒ§äÃ: ¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧÁ×Í·´Åͧ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡§Ò¹ (How to attract new doctors to work in rural areas: using Discrete Choice Experiment (DCE)) -
2012 ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇà¾×èͨ٧㨺ؤÅÒ¡Ãã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ÀÒ¤ÃÑ° (Employment benefit packages to attract health workforce in public health facilities) -
2012 ¡ÒèÓÂÕèËéͼÅÔµÀѳ±ìÍÒËÒâͧà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 6 (Recognition of food brand logo in primary 6 students) -
2012 Stakeholders’ perceptions of factors influencing fast food consumption in Thai adolescents (¡ÒÃÃѺÃÙé»Ñ¨¨Ñ·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾ÅµèÍ¡ÒúÃÔâÀ¤ÍÒËÒèҹ´èǹã¹à´ç¡ä·Â¢Í§¼Ùé·ÕèÁÕÊèǹà¡ÕèÂÇ¢éͧ) -
2011 ¢éͨӡѴáÅÐâÍ¡ÒÊ㹡ÒèѴ¡ÒáѺÇԡĵÔâäàÃ×éÍÃѧ㹻ÃÐà·Èä·Â´éÇÂÁҵáÒÃÃдѺ»ÃЪҡõÒÁ¢éÍá¹Ð¹Ó¢Í§Í§¤ì¡ÒÃ͹ÒÁÑÂâÅ¡ (Gaps and opportunities in addressing non communicable diseases in Thailand with WHO’s best buys and good buys interventions) -
2011 Ãкº¡ÒäѴ¡Ãͧ ºÓºÑ´ ÃÑ¡ÉÒáÅп×鹿ÙÊÁÃöÀÒ¾¼Ùé´×èÁÊØÃÒÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Screening, treatment and rehabilitation systems for alcohol problem of the universal health insurance) -
2011 ¡Ò÷º·Ç¹ÁҵáÒ÷ҧÀÒÉÕáÅÐÃÒ¤Òã¹ÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁÍÂèÒ§ÁÕÃкº (Food and beverage tax and price interventions : a systematic review) -
2011 ¤ÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ÊÓËÃѺ¼¹Ç¡ÃÇÁ¡ÒüèҵѴ»ÅÙ¡¶èÒµѺã¹à´ç¡ à¢éÒÊÙèªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ìÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Budget requirement for including liver transplantation in children into the universal coverage benefit package of Thailand) -
2011 º·àÃÕ¹¨Ò¡¹Ò¹ÒªÒµÔ áÅФÇÒÁ·éÒ·ÒµèÍ͹Ҥµ¹âºÒÂÍÒËÒà áÅÐâÀª¹Ò¡Òâͧ»ÃÐà·Èä·Â (Lessons earned from international experiences and challenges to future food and nutrition policy in Thailand) -
2011 Íéǹ·ÓäÁ ·ÓäÁÍéǹ : ʶҹ¡Òóì¢Í§»Ñ¨¨Ñ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡ÑºÀÒÇйéÓ˹ѡà¡Ô¹áÅÐâäÍéǹ㹻ÃЪҡÃä·Â (Why thais go fat? : social determinants of obesity) -
2011 à˵ؼŷÕè¤ÇöʹºØËÃÕèÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà¨Ã¨Ò¡ÒäéÒàÊÃÕ (Why tobacco should be excluded from free trade agreements) -
2011 ¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìã¹»ÃÐà·Èä·Â : ¼Å¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃǨ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÙººØËÃÕèáÅд×èÁÊØÃҢͧ»ÃЪҡà ¾.È.2550 (Alcohol consumption in Thailand : results from the 2007 cigarette smoking and alcohol drinking survey) -
2011 ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Òäء¤ÒÁ·Ò§à¾È㹡ÅØèÁà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹ ÀÒÂãµéÍÔ·¸Ô¾Å¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì (Sexual abuse among children and youth under influence of alcohol consumption) -
2011 ¤èÒãªé¨èÒ·Õè¾Âҡóì¨Ò¡¡ÒÃãªéÂÒÃÒ¤Òᾧ¢Í§ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ¢éÒÃÒª¡Òà : à»ÃÕºà·Õº¡ÑºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Forecasted expenditure due to the use of expensive drugs in civil servant medical benefit scheme : a comparison with universal health coverage scheme) -
2011 ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹¨Ò¡ÃÒ¨èÒ´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ : ¼ÅÅѾ¸ì¢Í§ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â (Reducing impoverishment caused by costly health-care payments : outcome of universal health care coverage in Thailand) -
2011 àÀÊѪ¡ÃÃÁªØÁª¹¡Ñºº·ºÒ·¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾à¾×èͨѴ¡ÒûѭËÒáÍÅ¡ÍÎÍÅì -
2011 Role and function of local government units in financing and providing health serices in two selected provinces in Thailand. (º·ºÒ·áÅÐ˹éÒ·Õè¢Í§Í§¤ì¡Ã»¡¤Ãͧ·éͧ¶Ôè¹ã¹´éÒ¹¡ÒÃà§Ô¹áÅкÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀҾ㹡óÕÈÖ¡ÉÒ 2 ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í§»ÃÐà·Èä·Â) -
2011 Local level responses to budget allocations under the Thai universal health care coverage policy (¡Òõͺʹͧ¢Í§à¨éÒ˹éÒ·ÕèÃдѺ¼Ù黯ԺѵԵèÍÃٻẺ¡ÒèѴÊÃÃà§Ô¹¢Í§¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ) -
2011 ¹ÓàʹÍÃٻẺ¢Í§¡ÒùÓÃéÒ¹ÂҤسÀÒ¾à¢éÒÊÙèÃкº»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â (Recommendations on incorporating accredited community pharmacy into universal coverage in Thailand) -
2011 ¤ÇÒÁ¡Ñ¹´Òâͧ¾×é¹·Õè: ËÅѡࡳ±ì¡ÒþԨÒÃ³Ò (Hardship area: criteria and classification) -
2010 ÊÒ¸ÒóÊØ¢ ¤×Í ÊØ¢ ¢Í§ ÊÒ¸ÒóР-
2010 ¡ÒäǺ¤ØÁ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì : ¹âºÒÂÊÒ¸ÒóзÕèÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅФÇÒÁ¤ØéÁ¤èÒ (Restriction of accessability to alcoholic drinks) -
2010 ÂØ·¸ÈÒʵÃì¡ÒèѴ¡ÒÃÀÒÇйéÓ˹ѡµÑÇà¡Ô¹áÅÐâäÍéǹ¡Ñºá¼¹¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁáË觪ҵԩºÑº·Õè ññ (Resolution on managing overweight and obesity in the 11th national economic and social development plan) -
2010 “...àÅèÒàÃ×èͧàÃ×èͧ “àËÅéÒ”...” -
2010 ¼Å¢Í§â¤Ã§¡ÒÃãªéÂÒ»¯ÔªÕǹÐÍÂèÒ§ÊÁà˵ؼŠ: ¡ÒùÓÃèͧ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃкØÃÕ (Outcomes of the antibiotics smart use project : a pilot study in Saraburi province) -
2010 ·Ò§àÅ×Í¡àªÔ§¹âºÒÂàÃ×èͧ¡Í§·Ø¹ÊÃéÒ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ìã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ (Policy options on medical injury compensation fund for Thailand) -
2010 ¡®ËÁÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñºº·ºÒ·Í§¤ì¡Ã¡Òû¡¤ÃͧÊèǹ·éͧ¶Ôè¹ã¹¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (Legislation and health promotion) -
2010 ¤Ó¶ÒÁ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÒäǺ¤ØÁÂÒÊÙº : ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìàÍ¡ÊÒÃáÅзÑȹШҡ¼ÙéàªÕèÂǪҭ (Research questions for tobacco control based on document analysis and expert opinion) -
2010 ¼Å¡Ãзº´éÒ¹§º»ÃÐÁҳ㹡Òü¹Ç¡ÃéÒ¹ÂÒà¢éÒÊÙèÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Budget impact from incorporating community pharmacy into the universal health coverage scheme) -
2010 ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨´éÒ¹¡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀҾ㹻ÃÐà·ÈàÁç¡«Ôâ¡ ÊÇÕà´¹ áÅÐ ¹ÔÇ«ÕᏴì (Health promotion decentralization in three countries) -
2010 ¡ÒáÃШÒÂÍÓ¹Ò¨´éÒ¹ÊØ¢ÀҾ㹵èÒ§»ÃÐà·È (Health decentralization in five countries) -
2010 »Ñ¨¨Ñ¡Ó˹´¡ÒÃàÅ×Í¡§Ò¹ã¹ª¹º·¢Í§¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾·Õ診ãËÁè : ¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧÁ×Í¡Ò÷´Åͧà¾×èÍ¡ÒõѴÊԹ㨠(Discrete choice experiment to elicit job preference in rural of newly graduated nurses) -
2009 ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡§Ò¹¢Í§¾ÂÒºÒŨºãËÁè¡Ñº¤ÇÒÁàËç¹µè͹âºÒ¨٧ã¨áÅиÓç¾ÂÒºÒÅãË黯Ժѵԧҹ㹪¹º· (Choices of work by new nurse graduates and opinions on policy towards incentives and rural retention) -
2009 ¡ÒÃãªéºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ªèͧ»Ò¡¢Í§¤¹ä·Â 5 »ÕËÅѧ¡ÒôÓà¹Ô¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Oral health care utilization after the 5-year universal health care coverage implementation in Thailand) -
2008 Ãкº¡ÒôÙáÅÃÐÂÐÂÒÇ : ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìà»ÃÕºà·Õºà¾×èÍàʹÍá¹ÐàªÔ§¹âºÒ (Long-term care : comparative analysis for policy recommendation) -
2008 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹â¤Ã§¡ÒþѲ¹ÒÃкººÃÔ¡ÒõµÔÂÀÙÁÔªÑé¹ÊÙ§ÈÙ¹ÂìÁÐàÃç§ÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Evaluation of the cancer excellence center project under the universal coverage policy) -
2008 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ : á¹Ç¤Ô´¾×é¹°Ò¹áÅлÃÐ⪹ì¨Ò¡§Ò¹ÇԨѠ(Health policy analysis : fundamental concepts and research utilities) -
2008 ¸ØáԨâç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ä·Â ¾.È. 2543-2546 : ¢éÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ (Thai private hospital business during 2000-2003 : policy recommendation for sustained development) -
2008 ¡Ãͺ¹âºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒʵÃì¢Ñºà¤Å×è͹ÃкºÊØ¢ÀҾ㹻ÃÐà·ÈºÃÒ«ÔÅ ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐÊËÃÒªÍҳҨѡà : º·àÃÕ¹ÊÓËÃѺ¡ÒèѴ·Ó¸ÃÃÁ¹Ù­ÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ (National health statute and overarching framework for health system development in Brazil, United States of America, and United Kingdom : lessons for Thailand) -
2008 The Impact of a policy on universal coverage on equity in health care finance in Thailand. -
2008 Financing health promotion in Southeast Asia - does it match with current and future challenges? -
2008 Budget impact analysis of including renal replacement therapy in the benefit package of universal coverage in Thailand. -
2008 Factors influencing inequitable access to radiation therapy of cancer patients in Thailand. -
2007 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤èÒ·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¢Í§ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×éÍ CMVR 㹨ͻÃÐÊÒ·µÒ¢Í§¼Ùé»èǵԴàª×éÍàͪäÍÇÕ/àÍ´Êì ã¹»ÃÐà·Èä·Â (Economic evaluation for treament of cytomegalovirus retinitis in HIV/AIDS patients in Thailand) -
2007 ÃÐËÇèÒ§¤¹¨¹¡Ñº¤¹ÃÇ ã¤Ãä´éÃѺ»ÃÐ⪹ì¨Ò¡¡ÒÃÊÃéÒ§ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ? (Who benefits from government health spending before and after universal coverage in Thailand?) -
2007 ºØËÃÕèáÅÐÊØÃÒ : ¤ÇÒÁᵡµèÒ§¢Í§»Ñ¨¨ÑÂàÊÕ觷ҧÊØ¢ÀÒ¾ ÃÐËÇèÒ§¤ÃÑÇàÃ×͹ä·Â·ÕèÁÕàÈÃÉ°Ò¹ÐáÅÐÃдѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèᵡµèÒ§¡Ñ¹ (Health risk distribution by socio-economic status and educational levels of Thai households : who smoke and drink more?) -
2006 ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ: µÍ¹·Õè 4 ͹ҤµáÅзÔÈ·Ò§¢Í§¡ÒÃÊÃéÒ§ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (The Universal health care policy : part IV future challenges of the universal health care coverage policy) -
2006 ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : µÍ¹·Õè 3 àÃÕ¹ÃÙéâ´Â¡Òû¯ÔºÑµÔ¨Ò¡¡ÒùӹâºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒÊÙè¡Òû¯ÔºÑµÔ (The Universal health care coverage policy : part III learning by doing from the implementation process of the universal health care policy) -
2006 ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : µÍ¹·Õè 2 ¡Ãкǹ¡ÒþѲ¹ÒÊÒÃйâºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒáÅоÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (The Universal health care policy : part II policy formulation process of the universal health care policy and the law enactment) -
2006 ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : µÍ¹·Õè 1 ¡Ãкǹ¡ÒáÓ˹´¹âºÒ (The Universal health care coverage policy : part I agenda setting process) -
2006 The Validity of a new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy (¤ÇÒÁµÃ§áÅФÇÒÁà·Õ觢ͧẺÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµª¹Ô´ãËÁè·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ¡Ñº¼Ùé»èÇ·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·´á·¹äµ) -
2006 Costs of lifetime treatment of acute coronary syndrome at Ramathibodi hospital (µé¹·Ø¹¤èÒÃÑ¡ÉÒâäËÅÍ´àÅ×Í´ËÑÇã¨ÍØ´µÑ¹©Ñº¾Åѹ¢Í§¼Ùé»èÇ¢ͧâç¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ (¤Ò´¤Ð๵鹷عµÅÍ´ÍÒÂØ¢ÑÂ)) -
2006 ¤ÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ÊÓËÃѺ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÍÂèÒ§¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â (Budget impact analysis of a policy on universal access to RRT under universal coverage in Thailand) -
2006 Íػʧ¤ì¢Í§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (An Estimate of demand for renal replacement therapy under universal health care coverage in Thailand) -
2006 µé¹·Ø¹»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅáÅе鹷عÍÃö»ÃÐ⪹ì¢Í§¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·´á·¹äµã¹»ÃÐà·Èä·Â (Cost effectiveness and cost utility of renal replacement therapy in Thailand) -
2006 ·Ò§àÅ×Í¡àªÔ§¹âºÒÂÊÓËÃѺ¢ÂÒ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÀÒÂãµéÃкº»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â (Policy recommendations on universal access to renal replacement therapy under universal coverage in Thailand) -
2006 ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧ»ÃЪҪ¹ä·ÂµèÍ¡ÒäѴàÅ×Í¡¼Ùé»èÇÂäµÇÒÂàÃ×éÍÃѧà¢éÒÃѺºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµ (An Opinion poll on universal access to renal replacement therapy under universal coverage in Thailand) -
2006 ʶҹ¡ÒóìáÅлѨ¨Ñ·ÕèÁռŵèÍ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃÃѧÊÕÃÑ¡ÉÒã¹»ÃÐà·Èä·ÂÀÒÂãµéÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Current situations and factors influencing access to radiation therapy under universal coverage in Thailand) -
2006 ¤ÇÒÁàË繢ͧ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒõèÍ¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾µÒÁࡳ±ì¡ÒÃÊÓÃǨ¢éÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ¡Ñº¡ÒúÃÔâÀ¤à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅìáÅмšÃзº (Survey on alcohol consumption and related consequences) -
2006 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤èÒ·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¢Í§ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×éÍ Cytomegalovirus 㹨ͻÃÐÊÒ·µÒ¢Í§¼Ùé»èÇ HIV/AIDS ã¹»ÃÐà·Èä·Â (Economic evaluation for treament of cytomegalovirus retinitis in HIV/AIDS patients in Thailand) -
2006 ·ÓÍÐäà ÍÂèÒ§äà 㹡ÒûÃЪØÁÊÁѪªÒͧ¤ì¡ÒÃ͹ÒÁÑÂâÅ¡¤ÃÑ駷Õè 58 (What and how in the 58th World Health Assembly) -
2006 ·Ò§àÅ×Í¡àªÔ§¹âºÒÂÊÓËÃѺ¢ÂÒ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÀÒÂãµéÃкº»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Policy recommendations on extending access to renal replacement therapy under universal coverage in Thailand) -
2006 ÃÒ§ҹʶҹÐÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â : ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¢éÍÁÙŨҡ¡ÒÃÊÓÃǨ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òà ¾.È. 2546 (Health status report among Thai population : the analysis of the health and wefare survey 2003) -
2006 ·ÓäÁ¤¹ä·Â¶Ö§¢ÕéàÁÒ (Why we drink so much) -
2006 ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 4 ¾.Ã.º.¤ØéÁ¤Ãͧ¼Ùé»ÃÐʺÀѨҡö㹺ÃÔº·¢Í§¡ÒûÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ-¢éÍàʹÍà¾×èÍ¡Òû¯ÔÃÙ» (Research series of Thai health care financing : part 4 traffic accident victim protection act B.E. 2535 in the context of universal coverage : reform options) -
2006 ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 3 ¡ÒèèÒÂÃèÇÁã¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : º·ÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§¹âºÒ (Research series of Thai health care financing : part 3 co-payment in universal coverage scheme : a policy analysis) -
2006 ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 2 ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é¢Í§áËÅ觡ÒÃà§Ô¹µèÒ§æ ¢Í§¡Í§·Ø¹ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áËè§ªÒµÔ (Research series of Thai health care financing : part 2 feasibility of financial sources for national health security fund) -
2006 ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 1 á¹Ç·Ò§¡Òû¯ÔÃÙ»¡ÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Research series of Thai health care financing : part 1 financial reform options of health care coverage in Thailand) -
2005 ¡ÒÃÊÓÃǨ¡ÒÃãªéÃкºÊÒÃʹà·ÈẺ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃìã¹âç¾ÂÒºÒÅã¹»ÃÐà·Èä·Â (Computerized information system in hospitals in Thailand : a national survey) -
2005 ¤ÇÒÁàË繢ͧ¼ÙéãËéºÃÔ¡ÒõèÍ¡ÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾µÒÁࡳ±ìÁҵðҹâç¾ÂÒºÒÅ ©ºÑº»Õ¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÃкºÊÒÃʹà·È (Provider's opinion on quality improvement according to hospital accreditation standards : hospital information system) -
2005 ¡ÒûÃѺ»ÃاÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡Ã³Õ·Ñ¹µ¡ÃÃÁ¡Í§·Ø¹»ÃСѹÊѧ¤Á (Dental care benefit in social security scheme) -
2005 º·ºÒ·¢Í§á¾·Âì㹡ÒÃÊè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ã¹âç¾ÂÒºÒÅ (Physician's roles in health promotion in hospital) -
2005 ¼Å¡Ãзº·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤Á¢Í§¡ÒõԴàª×éÍàͪäÍÇÕã¹à´ç¡ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉҨѧËÇÑ´¹èÒ¹»Õ òõôõ (Socio-economic impact of HIV infections among children : Nan province case study in 2002) -
2005 µé¹·Ø¹ÍÃö»ÃÐ⪹ì¢Í§¡ÒüèҵѴ´éÇ¡Åéͧà»ÃÕºà·Õº¡Ñº¡ÒüèҵѴẺà»Ô´ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¹ÔèÇ㹶ا¹éÓ´Õ ¢éÍÁÙÅÊÓËÃѺÃкº»ÃСѹÊØ¢ÀҾ㹻ÃÐà·Èä·Â (Assessing the cost-utility of laparoscopic versus conventional open cholecystectomy : an evidence for public reimbursement in Thailand) -
2005 ¤ÇÒÁà»ç¹¸ÃÃÁã¹ÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : »ÃÐʺ¡Òóì¢Í§¼ÙéºÃÔËÒÃÃдѺÊÙ§¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ (Equity in Thai health system : experience of high executive administrators in the Ministry of Public Health) -
2005 ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òâͧ¤¹ä·ÂËÅѧËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ µÍ¹·Õè 2 àÃ×èͧ ÃÒ¨èÒ´éÒ¹¢Í§¤¹ä·Â¡è͹áÅÐËÅѧÁÕËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Health and welfare of Thai population after universal health care coverage (UC)-part II : household health expenditure before and after UC) -
2005 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁáÅСÒúӺѴ¢Í§âç¾ÂÒºÒÅã¹»ÃÐà·Èä·ÂÂؤ¢Í§¡Òû¯ÔÃÙ»ÃкºÊØ¢ÀÒ¾ (Pharmacy and Therapeutics Committees in Thai hospitals under health care reform) -
2004 »Ñ¨¨ÑÂ㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨àªÔ§¹âºÒÂáÅÐÊÔ觷éÒ·Ò¢ͧ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ (Factors influencing a decision to implement a policy on universal coverage and its future challenges) -
2004 ÍѵÃÒàËÁÒ¨èÒÂÃÒÂËÑǻէº»ÃÐÁÒ³ 2548 ¡ÒûÃѺÇÔ¸Õ»ÃÐÁÒ³¡ÒäÃÑé§ãË­è (Capitation rate fiscal year 2005 : a major revision) -
2004 á¾·ÂìÅÒÍÍ¡ à¢Òà»ç¹ã¤Ã (Resigning physicians : who are they?) -
2004 ¡ÒäǺ¤ØÁáÅлéͧ¡Ñ¹âäâÅËÔµ¨Ò§¸ÒÅÑÊ«ÕàÁÕÂã¹»ÃÐà·Èä·Â : º·ÇÔà¤ÃÒÐËì¡Ãкǹ¡ÒÃàªÔ§¹âºÒ (Thalassemia prevention and control program in Thailand : the analysis of policy formulation and implementation process) -
2004 ¤ÇÒÁà·èÒà·ÕÂÁ¡Ñ¹¢Í§¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃáÁÁâÁá¡ÃÁµÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§Ãкº»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¼ÙéãªéºÃÔ¡ÒÃã¹»ÃÐà·Èä·Â (Equity of access to mammography service among beneficiaries of different health insurance schemes in Thailand) -
2004 ¤ÇÒÁ«Ñº«é͹¢Í§ÃкºÊØ¢ÀÒ¾ : ¤ÇÒÁà¢éÒã¨ÊÓËÃѺ¡Òû¯ÔÃÙ»ÃкºÊØ¢ÀÒ¾ (Complexity in health care) -
2004 ¡ÒÃÊÓÃǨ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òâͧ»ÃЪҪ¹ä·Â ¾.È. 2546 : ¡Ã³Õ¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ (Health and welfare survey 2003 : dental care utilization) -
2004 ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òâͧ¤¹ä·ÂËÅѧËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ µÍ¹·Õè 1 àÃ×èͧ¡ÒÃà¨çº»èÇ ¡ÒÃãªéºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾ áÅСÒÃãªéÊÔ·¸ÔËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¤¹ä·Â (Health and welfare of Thai population after universal health care coverage (UC)-part I : illness, utilization compliance of health care services of UC members) -
2004 Ãкº¡ÒõԴµÒÁÍÒ¡ÒÃäÁè¾Ö§»ÃÐʧ¤ì¨Ò¡¡ÒÃãªéÂÒ (Adverse drug reaction monitoring program) -
2004 ¾ÃÁá´¹áË觤ÇÒÁÃÙé : ˹Ö觷ÈÇÃÃɢͧ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡ÒÃãªéÂÒã¹âç¾ÂÒºÒÅ (Frontier of knowledge : a decade experience of hospital-based drug use evaluation) -
2004 µé¹·Ø¹¡ÒõÃǨËÒÁÐàÃç§àµéÒ¹Á´éÇ¡ÒöèÒÂÀÒ¾ÃѧÊÕàµéÒ¹Á (áÁÁâÁá¡ÃÁ) ã¹»ÃÐà·Èä·Â (Cost of screening for breast cancer with mammography in Thailand) -
2004 ¡ÒèѴÅӴѺ»Ñ­ËÒ·Ò§ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃЪҡÃä·Âã¹»Õ 2542 â´Â¡ÒÃãªéà¤Ã×èͧªÕéÇÑ´ÀÒÃÐâä (Burden of disease for priority of health problems in Thailand 1999) -
2004 ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§âç¾ÂÒºÒŵèÍ¡ÒÃãªéºÑ­ªÕÂÒËÅÑ¡áËè§ªÒµÔ (Hospital response to an implementation of the national lists of essential drugs) -
2004 á¹Çâ¹éÁ¡ÒÃãªéÂÒµÒÁ¹âºÒºѭªÕÂÒËÅÑ¡áË觪ҵԢͧâç¾ÂÒºÒÅ㹻Ѩ¨ØºÑ¹ (Trends in hospital drug utilization after an implementation of the national lists of essential drug policy) -
2003 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹ÍÃö»ÃÐ⪹ì¢Í§¡Òÿ͡àÅ×Í´¡Ñº¡ÒÃÅéҧ䵷ҧªèͧ·éͧÍÂèÒ§µèÍà¹×èͧ㹼Ùé»èÇÂäµÇÒÂÃÐÂÐÊØ´·éÒÂã¹»ÃÐà·Èä·Â (Cost utility analysis of hemodialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis in patients with end stage renal disease in Thailand) -
2003 ¡ÒÃÅÒÍÍ¡¢Í§á¾·Âì (Physician resignation) -
2003 µé¹·Ø¹-¼Åä´é ¢Í§¡ÒäǺ¤ØÁâä¾ÔÉÊعѢºéÒã¹»ÃÐà·Èä·Â â´Âà¹é¹¡ÒäǺ¤ØÁã¹ÊعѢ (Cost-benefit of rabies control under a hypothetical intensified dog control program in Thailand) -
2003 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìáÅСÓ˹´ÍѵÃÒàËÁÒ¨èÒÂã¹â¤Ã§¡ÒÃËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒÊÓËÃѺ »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2547 (Cost analysis and estimate of capitation rate for universal health care coverage project for fiscal year 2004) -
2003 ¡ÒèѴ¡ÒäÇÒÁÃѺ¼Ô´¨Ò¡¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·Ò§¡ÒÃá¾·Âì (Management of medical liability in Thailand) -
2003 ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹¡Ò÷´á·¹äµã¹»ÃÐà·Èä·Â (Thailand Registry of Renal Replacement Therapy) ÃÒ§ҹ»Õ 2540-2546 (Thailand registry of renal replacement therapy) -
2003 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¼ÙéÁÕÊèǹä´éÊèǹàÊÕ (Stakeholder Analysis) -
2003 ¼Å´Õ ¼ÅàÊÕ ¡Òýҡ¤ÃÃÀì¾ÔàÈÉã¹âç¾ÂÒºÒÅÃÑ° (Pros and cons of private obstetric practice in public hospitals) -
2003 Ãкº»ÃСѹÊØ¢ÀҾ㹻ÃÐà·Èä·Â - ¤Ó¶ÒÁÇԨѷÕèÊӤѭ (Health insurance systems in Thailand : major research questions) -
2003 ¡ÒõͺʹͧµèͤÇÒÁ¤Ò´ËÇѧ¢Í§»ÃЪҪ¹â´ÂÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧºØ¤ÅÒ¡ÃÊØ¢ÀÒ¾ (Thai health systems responsiveness : viewpoints of health workers) -
2003 ẺἹ¡ÒäÅÍ´ºØµÃ¢Í§Ë­Ô§ä·Âã¹Ãͺ ñò »Õ (¾.È. òõóó–òõôô) (Twelve years of oattern of hospital delivery in Thailand : 1990-2001 : a national survey) -
2002 ÇÔ¸ÕÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ ÊÓËÃѺ¼Ùé»èǵéÍ¡ÃШ¡ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ -
2002 ¡ÒÃÊÓÃǨ·Ñȹ¤µÔáÅФÇÒÁµéͧ¡ÒúÃÔ¨Ò¤ÍÇÑÂÇÐà¾×èÍ¢éÍàʹÍã¹àªÔ§¹âºÒ (Attitude and willingness towards organ donation : survey for policy recommendations) -
2002 ¡Òûéͧ¡Ñ¹¡ÒöèÒ·ʹàª×éÍàͪäÍÇÕ¨Ò¡áÁèÊÙèÅÙ¡ : º·àÃÕ¹¨Ò¡¾×é¹·Õèà¾×èÍ¡ÒûÃѺ¹âºÒ (Prevention of mother-to-child HIV transmission : field lessons for policy shift) -
2002 µÍº¢éÍÊѧࡵ¨Ø´Íè͹¢Í§·ÕèÁÒ ñ,òðò ºÒ·µèͤ¹µèÍ»Õ ¢Í§¹¾.ÈØÀÊÔ·¸Ôì ¾ÃóÒÃØâ¹·ÑÂáÅФ³Ð (Debate : the weakness of 1,202 Baht scheme for curing all illness) -
2002 ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ã¹ÈÙ¹ÂìÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹¢Í§¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃкØÃÕ (Evaluation of the primary health care units in Saraburi province) -
2002 ¡Ò÷ӹÒÂâÍ¡Òʢͧ¡ÒüèҵѴ¤ÅÍ´ºØµÃÊÓËÃѺ˭ԧä·Â ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡âç¾ÂÒºÒÅÈÙ¹Âì/·ÑèÇä» 29 áËè§ (Model for prediction of cesarean section in 29 regional and general hospitals in Thailand) -
2002 ÍѵÃÒàËÁÒ¨èÒÂÃÒÂËÑÇã¹â¤Ã§¡ÒÃËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2546 (Capitation rate of the universal health care coverage for the fiscal year 2546) -
2002 ÍѵÃÒàËÁÒ¨èÒÂÃÒÂËÑǪشÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡Ã³ÕÊè§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾áÅлéͧ¡Ñ¹âä »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2546 (Capitation rate for promotion and prevention package for the fiscal year 2546 BE) -
2002 ÁÒ·Ó¤ÇÒÁà¢éÒ㨡ÒûÃÐàÁÔ¹·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ (µÍ¹·Õè2) (Introduction of economic evaluation to health care professionals II) -
2002 ÁÒ·Ó¤ÇÒÁà¢éÒ㨡ÒûÃÐàÁÔ¹·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¡Ñ¹´Õ¡ÇèÒ (µÍ¹·Õè1) (Introduction of economic evaluation to health care professionals I) -
2002 ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ㹡ÒÃŧ·Ø¹à¾×è͹Óà¤Ã×èͧ©ÒÂÃѧÊÕâ»ÃµÍ¹ÁÒãªéÃÑ¡ÉÒâäÁÐàÃç§ã¹»ÃÐà·Èä·Â (Proton radiation therapy : is it necessary for Thailand?) -
2002 ÀÒÃÐâä (Burden of disease) -
2002 ¡ÒÃÁÕÂÒÊÒÁÑ­¨Ó˹èÒÂã¹»ÃÐà·È¡Ñº¤èÒãªé¨èÒ´éÒ¹ÂҢͧâç¾ÂÒºÒÅ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÂÒ·Õè¢Öé¹·ÐàºÕ¹ÀÒÂãµéËÅѡࡳ±ì¡ÒâÖé¹·ÐàºÕ¹µÓÃѺÂÒãËÁè (Generic entry and drug expenditures of hospitals : case study of drugs approved by means of the new drug registration regulations) -
2002 ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ËÅѡࡳ±ì¡ÒâÖé¹·ÐàºÕ¹µÓÃѺÂÒãËÁè·ÕèÁÕµèÍ¡ÒâÖé¹·ÐàºÕ¹µÓÃѺÂÒÊÒÁÑ­ã¹»ÃÐà·Èä·Â (The Effects of the new drug registration regulations on generic availability in Thailand) -
2002 ¡ÒÃãªéÂÒÊÒÁÑ­·´á·¹ÂÒµé¹áººã¹âç¾ÂÒºÒÅÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â (Generic substitution in public and private hospitals in Thailand) -
2001 ¡ÒüèҵѴ¤ÅÍ´ºØµÃÊÔ·¸ÔʵÃÕËÃ×ͤÇÒÁ¾Í´Õ·Õè¤ÇÃà»ç¹ (Ceasarean section : medical indications or patient’s right?) -
2001 ÇÔ¸ÕÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹ºÃÔ¡Òâͧʶҹ¾ÂÒºÒÅẺÁҵðҹáÅÐẺÅÑ´ (Unit cost analysis : standard and quick methods) -
2001 µé¹·Ø¹´Óà¹Ô¹¡ÒâͧʶҹÕ͹ÒÁÑ 㹨ѧËÇÑ´ÊÁØ·ÃÊҤà »Õ§º»ÃÐÁÒ³ 2542 (Operating costs of health centers in Samutsakhon, fiscal year 1999) -
2001 ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤ØéÁ¤Ãͧ¼Ùé»ÃÐʺÀѨҡö ã¤Ãä´é-ã¤ÃàÊÕ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉҨѧËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ (Financing traffic injuries - who gain, who lose : the case study in KhonKaen) -
2001 ʶҹ¾ÂÒºÒŵéͧ»ÃѺµÑÇÍÂèÒ§äÃÀÒÂãµé¹âºÒ»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ-¡Ã³ÕÈÖ¡ÉҨѧËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕ (The Financial and resources management adaptation by health service system under the universal health care coverage : the case study of Chantaburi province) -
2001 ÀÒÃЧҹ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªéàµÕ§âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹áÅÐâç¾ÂÒºÒŨѧËÇÑ´ »Õ 2543 (Staff workload and efficiency of bed use in community and provincial hospitals in the fiscal year 2000) -
2001 §º»ÃÐÁҳ㹡ÒôÓà¹Ô¹¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : 1,202 ºÒ·µèͤ¹µèÍ»ÕÁÒ¨Ò¡ä˹ (Budget for universal health care coverage : how was the 1,202 baht capitation rate derived?) -
2001 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§¹âºÒ¢ͧ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·´á·¹äµã¹¼Ùé»èÇÂäµÇÒÂàÃ×éÍÃѧÃÐÂÐÊØ´·éÒ ¡Ã³Õ¡ÒÃÊÃéÒ§ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾á¡è»ÃЪҪ¹¶éǹ˹éÒ (The Policy analysis of renal replacement therapy for end stage renal disease patients in basic care package of universal health insurance in Thailand) -
2001 à¤Ã×èͧÁ×Íá¾·ÂìÃÒ¤Òᾧ㹻ÃÐà·Èä·Â : ¡ÒáÃШÒ¡ÒÃãªéáÅСÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Òà (High cost medical devices in Thailand : diffusion, utilization, and access) -
2001 àÃÒä´éÍÐäèҡ¤´ÕËÁÍÎÒâÃÅ´ì ªÔ»áÁ¹ (What do we learn from a case study of Dr.Harold Shipman?) -
2001 äµÇÒÂàÃ×éÍÃѧÃÐÂÐÊØ´·éÒ ¡ÒÃà¨çº»èÇÂÃÒ¤Òᾧ : ·Ò§ÍÍ¡¤×ÍÍÐäà -
2000 ¼Å¡ÃзººÑ­ªÕÂÒËÅÑ¡áËè§ªÒµÔ ¾.È. 2542 µèÍâç¾ÂÒºÒÅÀÒ¤ÃÑ° (The Implications of 1999 national essential drug list on public hospitals in Thailand) -
2000 ¼ÙéÁÕÃÒÂä´é¹éÍ ¡Ñº¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµ : ÇÔà¤ÃÒÐËìáÅТéÍàʹÍàªÔ§¹âºÒ -
2000 §º»ÃÐÁҳ㹡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹âç¾ÂÒºÒÅ㹡ӡѺ¢Í§ÃÑ°áËè§áá㹻ÃÐà·Èä·Â : 782 ºÒ·µèͤ¹ ÁÒ¨Ò¡ä˹? (Block grant for the first autonomous hospital in Thailand : why 782 baht per capita?) -
1999 ¡Òû¯ÔÃÙ»Ãкº¡ÒèѴËÒáÅСÒÃãªéÂÒã¹âç¾ÂÒºÒÅÊѧ¡Ñ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ »Õ 2541 (The Reform of drug management system in the MOPH hospitals, FY1998) -
1998 ¡ÒÃÇԨѡѺ¡ÒÃÁÕÊèǹÃèÇÁ¢Í§½èÒµèÒ§æ㹡ÒáÓ˹´¹âºÒÂÊÒ¸ÒóÊØ¢ä·Â (Research and participation of stakeholders in the health policy formulation in Thailand) -

❰❰ Back to index