Articles in Domestic Journal

Detail of : ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤èÒ·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¢Í§ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×éÍ Cytomegalovirus 㹨ͻÃÐÊÒ·µÒ¢Í§¼Ùé»èÇ HIV/AIDS ã¹»ÃÐà·Èä·Â

(Economic evaluation for treament of cytomegalovirus retinitis in HIV/AIDS patients in Thailand)

# Details
Year 2006
Source ÇÒÃÊÒèѡÉØÊÒ¸ÒóÊØ¢ 20,1(2549) : 1-20.
Title ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁ¤ØéÁ¤èÒ·Ò§àÈÃÉ°ÈÒʵÃì¢Í§ÇÔ¸ÕÃÑ¡ÉÒ¡ÒõԴàª×éÍ Cytomegalovirus 㹨ͻÃÐÊÒ·µÒ¢Í§¼Ùé»èÇ HIV/AIDS ã¹»ÃÐà·Èä·Â

(Economic evaluation for treament of cytomegalovirus retinitis in HIV/AIDS patients in Thailand)
Author(s) ÇѲ¹ÕÂì àÂ繨ԵÃ, ÊÁʧǹ ÍÑÉ­¤Ø³, ȹÔÍà àÍÕèÂÇÊ¡ØÅ, ¡ÑÅÂÒ µÕÃÇѲ¹Ò¹¹·ì, ©ÇÕÇÃó àÂ繨ԵÃ, áÅÐ ÂÈ µÕÃÇѲ¹Ò¹¹·ì
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ77
Abstract
Keywords Cytomegalovirus retinitis (CMVR), Ganciclovir, Antiretroviral therapy (ART)
Details
   Full-text.pdf