Articles in Domestic Journal

Detail of : ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 4 ¾.Ã.º.¤ØéÁ¤Ãͧ¼Ùé»ÃÐʺÀѨҡö㹺ÃÔº·¢Í§¡ÒûÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ-¢éÍàʹÍà¾×èÍ¡Òû¯ÔÃÙ»

(Research series of Thai health care financing : part 4 traffic accident victim protection act B.E. 2535 in the context of universal coverage : reform options)

# Details
Year 2006
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 15,1(2549) : 52-66.
Title ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 4 ¾.Ã.º.¤ØéÁ¤Ãͧ¼Ùé»ÃÐʺÀѨҡö㹺ÃÔº·¢Í§¡ÒûÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ-¢éÍàʹÍà¾×èÍ¡Òû¯ÔÃÙ»

(Research series of Thai health care financing : part 4 traffic accident victim protection act B.E. 2535 in the context of universal coverage : reform options)
Author(s) ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ, ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, áÅÐ ¨§¡Å àÅÔÈà¸ÕÂôÓç
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ72
Abstract
Keywords ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾áË觪ҵÔ, ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ¤ØéÁ¤Ãͧ¼Ùé»ÃÐʺÀѨҡö, áËÅ觡ÒäÅѧÊØ¢ÀÒ¾, ¼Ùé»ÃÐʺÀѨҡö
Details
   Full-text.pdf