Articles in Domestic Journal

Detail of : µé¹·Ø¹-¼Åä´é ¢Í§¡ÒäǺ¤ØÁâä¾ÔÉÊعѢºéÒã¹»ÃÐà·Èä·Â â´Âà¹é¹¡ÒäǺ¤ØÁã¹ÊعѢ

(Cost-benefit of rabies control under a hypothetical intensified dog control program in Thailand)

# Details
Year 2003
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 12,6(2546) : 937-948.
Title µé¹·Ø¹-¼Åä´é ¢Í§¡ÒäǺ¤ØÁâä¾ÔÉÊعѢºéÒã¹»ÃÐà·Èä·Â â´Âà¹é¹¡ÒäǺ¤ØÁã¹ÊعѢ

(Cost-benefit of rabies control under a hypothetical intensified dog control program in Thailand)
Author(s) ÊØàÁ¸ ͧ¤ìÇÃó´Õ, »ÃÐÇÔ·Âì ªØÁà¡ÉÕÂÃ, ¹ÃÒ·Ô¾Âì ªØµÔǧÈì, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ43
Abstract
Keywords ¡ÒäǺ¤ØÁâä¾ÔÉÊعѢºéÒ, ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìµé¹·Ø¹-¼Åä´é, ¡ÒäǺ¤ØÁã¹ÊعѢ
Details
   Full-text.pdf