Articles in Domestic Journal

Detail of : ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 3 ¡ÒèèÒÂÃèÇÁã¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : º·ÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§¹âºÒÂ

(Research series of Thai health care financing : part 3 co-payment in universal coverage scheme : a policy analysis)

# Details
Year 2006
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 15,1(2549) : 41-51.
Title ªØ´ÇԨѡÒÃà§Ô¹¡ÒäÅѧÃкºÊØ¢ÀÒ¾ä·Â : µÍ¹·Õè 3 ¡ÒèèÒÂÃèÇÁã¹ÃкºËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : º·ÇÔà¤ÃÒÐËìàªÔ§¹âºÒÂ

(Research series of Thai health care financing : part 3 co-payment in universal coverage scheme : a policy analysis)
Author(s) ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ, ¨Ôµ»ÃÒ³Õ ÇÒÈÇÔ·, ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒÂ, áÅÐ ¡Ñ­¨¹Ò µÔÉÂÒ¸Ô¤Á
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ71
Abstract
Keywords ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ, ¡ÒèèÒÂÃèÇÁ, ¡ÒÃãªéºÃÔ¡ÒÃà¡Ô¹¨Óà»ç¹
Details
   Full-text.pdf