Articles in Domestic Journal

Detail of : ¼Å´Õ ¼ÅàÊÕ ¡Òýҡ¤ÃÃÀì¾ÔàÈÉã¹âç¾ÂÒºÒÅÃÑ°

(Pros and cons of private obstetric practice in public hospitals)

# Details
Year 2003
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 12,4(2546) : 496-508.
Title ¼Å´Õ ¼ÅàÊÕ ¡Òýҡ¤ÃÃÀì¾ÔàÈÉã¹âç¾ÂÒºÒÅÃÑ°

(Pros and cons of private obstetric practice in public hospitals)
Author(s) ÂÈ µÕÃÐÇѲ¹Ò¹¹·ì, °ÔµÔÁÒ Êع·ÃÊѨ, ÊÑ­­Ò ÈÃÕÃѵ¹Ð, »ÃÑÈ¹Õ ·Ô¾âʶԵÂì, ÇѪÃÒ ÃÔéÇ侺ÙÅÂì, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ38
Abstract
Keywords ¡Òýҡ¤ÃÃÀì, ¡ÒäÅÍ´ºØµÃ, ½Ò¡¤ÃÃÀì¾ÔàÈÉ, ¡ÒüèҵѴ¤ÅÍ´, âç¾ÂÒºÒÅÃÑ°
Details
   Full-text.pdf