Articles in Domestic Journal

Detail of : »Ñ¨¨ÑÂ㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨àªÔ§¹âºÒÂáÅÐÊÔ觷éÒ·Ò¢ͧ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ

(Factors influencing a decision to implement a policy on universal coverage and its future challenges)

# Details
Year 2004
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 13,6(2547) : 1003-1011.
Title »Ñ¨¨ÑÂ㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨àªÔ§¹âºÒÂáÅÐÊÔ觷éÒ·Ò¢ͧ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ

(Factors influencing a decision to implement a policy on universal coverage and its future challenges)
Author(s) ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒÂ, áÅÐ ¨Ôµ»ÃÒ³Õ ÇÒÈÇÔ·
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ58
Abstract
Keywords ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ, ¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾, ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨àªÔ§¹âºÒÂ
Details
   Full-text.pdf