Articles in Domestic Journal

Detail of : ¼ÙéÁÕÃÒÂä´é¹éÍ ¡Ñº¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµ : ÇÔà¤ÃÒÐËìáÅТéÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂ

# Details
Year 2000
Source ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤ÁâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â. 6,1(2543) : 72-80.
Title ¼ÙéÁÕÃÒÂä´é¹éÍ ¡Ñº¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµ : ÇÔà¤ÃÒÐËìáÅТéÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂ
Author(s) ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, ÇÔªªì à¡ÉÁ·ÃѾÂì, áÅÐ ÊØÇÃÃ³Ò ÁÙà¡çÁ
Address Affiliate DMJ7
Address Correspondence
Abstract
Keywords âääµ, ¡ÒÃà¢éÒºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµ, ¢éÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂ
Details
   Full-text.pdf