Articles in Domestic Journal

Detail of : ¡ÒèÓÂÕèËéͼÅÔµÀѳ±ìÍÒËÒâͧà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 6 (Recognition of food brand logo in primary 6 students)

# Details
Year 2012
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2555;6:72-85.
Title ¡ÒèÓÂÕèËéͼÅÔµÀѳ±ìÍÒËÒâͧà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 6 (Recognition of food brand logo in primary 6 students)
Author(s) ¹§¹Øª 㨪×è¹ (á¼¹§Ò¹ÇԨѹâºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡Òà à¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¾àÂÒÇì ¼è͹ÊØ¢ (á¼¹§Ò¹ÇԨѹâºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡Òà à¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÊÔÃÔ¹·ÃìÂÒ ¾ÙÅà¡Ô´ (á¼¹§Ò¹ÇԨѹâºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡Òà à¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÊØÃÈÑ¡´Ôì äªÂʧ¤ì (¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒäÒÁ)

·Ñ¡É¾Å ¸ÃÃÁÃѧÊÕ (á¼¹§Ò¹ÇԨѹâºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡Òà à¾×èÍ¡ÒÃÊÃéÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾¤¹ä·Â, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ141
Abstract One of the factors that contribute to obesity in children is food advertisement because it can influence the eating behaviour of children. Advertising is a marketing strategy to build brand recognition of food. The goals are to promote the product and increase children’s food consumption. . The objectives of this survey research were to assess the recognition of brand logos among students in primary 6and to examine the relationship between individuals’ abilities to recognize brand logos and their demographic eating behaviour. Methods: There were 453 children from two primary schools in Bangkok and in Phetchaburi joined in this study by purposive sampling. A self-administered questionnaire survey was administered to gather demographic characteristics, nutrition, and their abilities to recognize brand logos. This study found that 64.7% (239 students) of the children demonstrated a high brand logos recognition recognizing 14 food brand logos in the questionnaire. Among these children, the number of children who ate unhealthy food; consumption of snack, fast foods, and soft drinks was higher than those who ate vegetables and fruit. In addition, BMI, parent’s educational level, mother’s occupation, habit of eating breakfast every day, eating snacks and, fast foods were associated with the abilities to recognize brand logos. To conclude, there is a correlation between poorer eating behaviours and brand logos recognition ability of school children. However, health promotion campaign should be emphasized among school children to increase their awareness of how unhealthy eating habit can affect obesity.
Keywords ¡ÒèÓÂÕèËéͼÅÔµÀѳ±ì, ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔâÀ¤, à´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ªÑé¹»ÃжÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 6
Details
   Full-text.pdf