Articles in Domestic Journal

Detail of : ¡Òä§ÍÂÙè㹪¹º·áÅÐã¹ÃÒª¡ÒâͧᾷÂìÀÒÂËÅѧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤èҵͺ᷹㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õ誹º· (Impacts of financial measures on retention of doctors in rural and public health facilities)

# Details
Year 2012
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2555;6:228-35.
Title ¡Òä§ÍÂÙè㹪¹º·áÅÐã¹ÃÒª¡ÒâͧᾷÂìÀÒÂËÅѧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¤èҵͺ᷹㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Õ誹º· (Impacts of financial measures on retention of doctors in rural and public health facilities)
Author(s) ¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÊÑ­­Ò ÈÃÕÃѵ¹Ð (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¡ÄÉ®Ò ÇèͧÇÔ­­Ù (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¨ÔÃÒÀóì ËÅÒº¤Ó (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÇÃÒ§¤³Ò ÇÃÃÒª (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ145
Abstract This study aimed to assess the impact of a financial measure on public and rural facility retention of
physicians in Thailand. It used a retrospective approach using secondary data from the Ministry of Public
Health (MoPH). The study population included all physicians who graduated and entered the workforce
during 2001-2007, and the data were retrieved from 2001-2011. Survival analysis was used.
Results showed that the high turnover rate of young physicians was still persistent. Large proportions
of physicians, at about 30%, resigned before the 3-year compulsory contract ended, and this trend
repeated even after the financial measure was implemented. Resignations from MoPH have increased
since 2001, and the rate remained high after the increase of special allowance. Rural retention was low,
especially after 3 years of compulsory public services. The proportion of physicians retained in the rural
area after the 3-year compulsory period was about 20-24%, and this trend repeated even after implementation
of the financial measures in 2009.
The results suggested that to retain physicians in the rural area we need both the financial and nonfinancial
measures in an appropriate combination. Non-financial measures such as, working close to hometown,
opportunities for specialist training, improvement of work environment and infrastructure would
be important for rural retention of physicians as well.
Keywords áç¨Ù§ã¨´éÒ¹¤èҵͺ᷹, á¾·Âì, ¡Òä§ÍÂÙè㹪¹º·, Financial incentive, Doctors, Rural retention
Details
   Full-text.pdf