Articles in Domestic Journal

Detail of : áçʹѺʹع¢Í§Êѧ¤Áä·ÂµèÍÁҵáÒÃÀÒ¾¾ÃéÍÁ¢éͤÇÒÁ¤Óàµ×͹º¹©ÅÒ¡à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì (Social support for the pictorial warning label on alcoholic beverage package initiative)

# Details
Year 2012
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2555;21:436-48.
Title áçʹѺʹع¢Í§Êѧ¤Áä·ÂµèÍÁҵáÒÃÀÒ¾¾ÃéÍÁ¢éͤÇÒÁ¤Óàµ×͹º¹©ÅÒ¡à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì (Social support for the pictorial warning label on alcoholic beverage package initiative)
Author(s) ·Ñ¡É¾Å ¸ÃÃÁÃѧÊÕ(ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÍÒÃÕ¡ØÅ ¾Ç§ÊØÇÃó(ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¡Ñ³³¾¹µì ÀÑ¡´ÕàÈÃÉ°¡ØÅ(ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÊØÃÈÑ¡´Ôì äªÂʧ¤ì(ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP, ¤³ÐàÀÊѪÈÒʵÃì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒäÒÁ)

¡ÁÅÒ ÇѲ¹Ò¾Ã(ÈÙ¹ÂìÇԨѻѭËÒÊØÃÒ Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Address Affiliate DMJ151
Address Correspondence
Abstract Pictorial warning on alcoholic beverage label is challenging concept for alcohol policy intervention.(Hereby pictorial warning means warning messages consisting of both pictorial and textmessage, as compared to the conventional text-only message) Having not been put into action,technical evidence on its impact is very limited. This study explored Thai social attitude on thepictorial warning label policy, through two multi-stage sampling surveys on different populationgroups in 2010. The first survey was among 1,512 grade 4-6 students (aged 10-12 years) from 5geographical regions. The second survey was among 6,951 adults (aged 15 years and over) nationwide.This survey revealed that 75.6 percent and 81.7 percent of Thai kids and adults, respectively,supported the pictorial warning label policy. In all, 94.5 percent of youth agreed with messagessamples contained in the draft legislation, and 91.8 percent among adults. Moreover, this studydemonstrates the positive effect of the pictorial warning label in protecting kids from alcohol use,through the awareness raising, influence of pictorial messages and potential to reduce the appeal ofbeverage alcohol packages. In conclusion, findings of this study support the pictorial warning labelinitiative.
Keywords ÀÒ¾¤Óàµ×͹, ¹âºÒÂáÍÅ¡ÍÎÍÅì, à¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅì, Pictorial warning label, Alcohol policy
Details
   Full-text.pdf