Articles in Domestic Journal

Detail of : ¡ÒÃÇҧἹ¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÃдѺ¾×é¹·Õè: ¡ÒäҴ¡ÒóìÍØ»·Ò¹¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¾×é¹·ÕèµÃǨÃÒª¡ÒáÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊآࢵ 3 (Area-based health workforce planning: health workforce supply projection of the public health inspection, zone 3, Ministry of Public Health)

# Details
Year 2012
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2555;21:624-33.
Title ¡ÒÃÇҧἹ¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ã¹ÃдѺ¾×é¹·Õè: ¡ÒäҴ¡ÒóìÍØ»·Ò¹¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¾×é¹·ÕèµÃǨÃÒª¡ÒáÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊآࢵ 3 (Area-based health workforce planning: health workforce supply projection of the public health inspection, zone 3, Ministry of Public Health)
Author(s) ³Ñ¯°­Ò ¾Ñ²¹ÐÇÒ³Ôª¹Ñ¹·ì (ÊӹѡÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢)

¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ153
Abstract The study was aimed at accessing health workforce database in relation to distribution andhealth workforce supply projection in the next 5 years in order to prepare inputs for health workforceplanning of the public health inspection, zone 3, Ministry of Public Health. Checklist for data collectioncomprising: health workforce distribution, health workforce gain and loss over the past 3years; was prepared by researchers. Data was analyzed in percentage and forecast health workforcesupply for the next 5 years.The results show that high mobility was found among general doctors, although gain rate washigher than loss rate, particularly at community hospitals. The problems laid on the specialists,particularly obstetricians and general surgeons where the loss rate was higher than the gain rate.Registered nurses, as well, turnover was as high as gain rate. It was even worse, at regional andgeneral hospitals, where turnover of registered nurses was higher than new comers. Health workforcesituation at primary health care facilities was much better during the past 3 years. However, thesituation of temporary employment of about 20 percent of health workforce was risk resignation.The 5 year supply projection showed that obstetricians, general surgeons and registered nurses wouldbe in great demand due to shortages.This suggests that to manage health workforce to be equitably distributed, measures need toaddress both to reduce loss rate and increase new workforce to the labor market.
Keywords ¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, ¡ÒÃÇҧἹ¡ÓÅѧ¤¹, ÍØ»·Ò¹¡ÓÅѧ¤¹ÃͧÃѺ, Health workforce, Health workforce planning, Supply projection
Details
   Full-text.pdf