Articles in Domestic Journal

Detail of : ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹à¾×èͨ٧ã¨áÅиÓç¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ (Employment benefit packages to attract registered nurses with temporary employment status in health facilities under Ministry of Public Health)

# Details
Year 2012
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2555;21:564-74.
Title ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹à¾×èͨ٧ã¨áÅиÓç¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇã¹ÃкººÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ (Employment benefit packages to attract registered nurses with temporary employment status in health facilities under Ministry of Public Health)
Author(s) ³Ñ¯°­Ò ¾Ñ²¹ÐÇÒ³Ôª¹Ñ¹·ì (ÊӹѡÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢)

¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÈÔÁÒÅÑ¡É³ì ´Ô¶ÕÊÇÑÊ´ÔìàÇ·Âì (Êӹѡ§Ò¹»éͧ¡Ñ¹¤Çº¤ØÁâä·Õè 6 ¢Í¹á¡è¹ ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁâä)
Address Affiliate DMJ152
Address Correspondence
Abstract The policy to downsize the civil servant positions implemented has made the Ministry of PublicHealth failed to attract and retain registered nurses in public health facilities. This study wasaimed at assessing employment packages affecting registered nurses’ temporary employees decisionmaking in choosing health facilities as their job of choices. In all 600 registered nurse temporaryemployees were sampling of the study. A Discrete Choice Experiment (DCE) tool was usedand that each registered nurse was asked 16 questions to choose between 2 jobs which had differentattributes. The data were analyzed by conditional logistic regression. The findings showed thatboth financial and non-financial incentives played important roles in registered nurses’ temporaryemployees decision making. Employment benefit packages found to be significantly associatedwith their choices were: career advancement, opportunity for continuing education, bonus provision,pension fund, salary increase at 30-40 percent, and medical benefit package. Benefit packagesthat were significantly associated to their choices of non-civil servant positions were: salary increaseat 30-40 percent, career advancement, opportunity for continuing education, pension fund,and bonus provision, respectively.The results indicated that the attractive benefit packages to attract and retain registered nursestemporary employees should comprise both financial and non-financial measures.
Keywords ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ÅÙ¡¨éÒ§ªÑèǤÃÒÇ, à¤Ã×èͧÁ×Í·´ÅͧµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡, ¡Òè٧㨾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾, ªØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹ì¡ÒèéÒ§§Ò¹, Registered nurses temporary employees, Discrete Choice Experiment (DCE), Nurse motivation, Employment benefit packages
Details
   Full-text.pdf