Articles in Domestic Journal

Detail of : ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹ã¹ÃдѺ¼ÙéªèÇÂʹѺʹع´éҹ෤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Âì (Skill mix and health workforce requirements to support medical laboratory services)

# Details
Year 2012
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2555;21:955-63.
Title ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹ã¹ÃдѺ¼ÙéªèÇÂʹѺʹع´éҹ෤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Âì (Skill mix and health workforce requirements to support medical laboratory services)
Author(s) ¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÇÃÒ§¤³Ò ÇÃÃÒª (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÊÑ­­Ò ÈÃÕÃѵ¹Ð (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¨ÔÃÒÀóì ËÅÒº¤Ó (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¡ÄÉ®Ò ÇèͧÇÔ­­Ù (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Address Affiliate DMJ155
Address Correspondence
Abstract The increase of medical laboratory service demand together with the shortages of medicaltechnicians particularly at rural hospitals made the health managers look for an alternative skill mixof health workforce to deliver the qualified services accessible to people at reasonable cost. Thisstudy was aimed at assessing the potential of job delegation from medical technicians to medicaltechnician assistants, skill mix as well as health workforce requirements to support medical laboratoryservices. Self administered questionnaire was used as a data collection tool, and all community,general and regional hospitals were the study sites.Of 729 hospitals staffed by medical technicians and medical technician assistants, 289 hospitalsresponded (39.4%). The results revealed that job delegation potentials ranged between 65 and74 percent. In all, 65 percent of them found that the health system were in need of medical technicianassistants who were trained for 2 years. The health workforce requirement based on the medicallaboratory service workload indicated that, in addition to the existing health workforce, approximately852 medical technicians and 1,423 medical technician assistants were still required. Therequired skill mix between medical technician to medical technician assistants were 1: 1.2-2 medicaltechnician assistants depending on level of care.The results suggested that to run the health service system effectively at reasonable cost, skillmix between medical technicians and medical technician assistants is of importance. Increase theproduction as well as provide career progress of medical technician assistants are required.
Keywords ¡ÒõÃǨªÑ³Êٵ÷ҧËéͧ»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ, à¨éÒ¾¹Ñ¡§Ò¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃì¡ÒÃá¾·Âì, ¤ÇÒÁµéͧ¡ÒáÓÅѧ¤¹, ¹Ñ¡à·¤¹Ô¤¡ÒÃá¾·Âì, Medical laboratory services, Medical technician assistants, Health workforce requirements, Medical technicians
Details
   Full-text.pdf