Articles in Domestic Journal

Detail of : ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¤ÇÒÁÃÙé ·Ñ¡ÉÐáÅФÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢¢Í§ºÑ³±Ôµá¾·Âì: ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìͧ¤ì»ÃСͺàªÔ§ÊÓÃǨáÅСÒö´¶Í¾Ëؤٳ (Newly medical graduates’ confidence in medical and public-health competency: exploratory factor analysis and multiple regression)

# Details
Year 2012
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2555;6:455-66.
Title ¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹¤ÇÒÁÃÙé ·Ñ¡ÉÐáÅФÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢¢Í§ºÑ³±Ôµá¾·Âì: ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìͧ¤ì»ÃСͺàªÔ§ÊÓÃǨáÅСÒö´¶Í¾Ëؤٳ (Newly medical graduates’ confidence in medical and public-health competency: exploratory factor analysis and multiple regression)
Author(s) Ãоվ§Èì ÊؾÃóäªÂÁÒµÂì (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

°ÔµÔ¡Ã âµâ¾¸Ôìä·Â (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ªÁ¾Ù¹Ø· ä·Â¨Ô¹´Ò (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢)

¸Ñ­¸ÔµÒ ÇÔÊѨà (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¹¾¤Ø³ ¸ÃÃÁ¸ÑªÍÒÃÕ (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂà¾×èÍ¡ÒþѲ¹ÒËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ä·Â ʶҺѹÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢)

ÇÔªªì à¡ÉÁ·ÃѾÂì (¤³Ðá¾·ÂÈÒʵÃìâç¾ÂÒºÒÅÃÒÁÒ¸Ôº´Õ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å)

ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ (Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Address Affiliate DMJ158
Address Correspondence
Abstract This study aimed to determine the level of confidence in medical and public-health competency, and identify the relationship between such confidence with the Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctor (CPIRD) programme, regional medical school graduation and individual attributes. A crosssectional survey was conducted amongst newly medical graduates, who were making a contract with the Ministry of Public Health for compulsory rural service in 2012, by using self-administered questionnaires. Factor analysis and multiple regression were applied for data analysis. The results showed that medical graduates were more confident in communication skill and interprofessional collaboration, but less confident in obstretics, public-health and administrative competency. Doctors in the CPIRD programme and those graduating from regional medical schools were more confident in operative procedure skill and general medical knowledge than graduates in the normal track and those graduating from medical schools in Bangkok and vicinity. In addition, being male and rural high school graduation tended to increase the confidence in public-health and administrative competency. Likewise, increasing age had a tendency to enhance the confidence in obstetrics competency.
Keywords ¤ÇÒÁÃÙé ·Ñ¡ÉÐáÅФÇÒÁÊÒÁÒö·Ò§¡ÒÃá¾·ÂìáÅÐÊÒ¸ÒóÊØ¢; ÇÔà¤ÃÒÐËìͧ¤ì»ÃСͺ; ¡Òö´¶Í¾Ëؤٳ; á¾·Âìà¾×èͪ¹º·; âçàÃÕ¹ᾷÂìÀÙÁÔÀÒ¤.
Details
   Full-text.pdf