Articles in Domestic Journal

Detail of : ¼Å¢Í§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤èҵͺ᷹µèÍ¡Òä§ÍÂÙèá¾·Âì㹪¹º· ÀÒÂËÅѧÊÔé¹ÊØ´ÊÑ­­Òãªé·Ø¹ (Whether financial measure retains doctors in rural areas: a cohort study to follow up doctors after the compulsory public service ended)

# Details
Year 2013
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2556;22:39-46.
Title ¼Å¢Í§¡ÒÃà¾ÔèÁ¤èҵͺ᷹µèÍ¡Òä§ÍÂÙèá¾·Âì㹪¹º· ÀÒÂËÅѧÊÔé¹ÊØ´ÊÑ­­Òãªé·Ø¹ (Whether financial measure retains doctors in rural areas: a cohort study to follow up doctors after the compulsory public service ended)
Author(s) ¹§ÅÑ¡É³ì ¾Ðä¡ÂÐ (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÇÃÒ§¤³Ò ÇÃÃÒª (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

ÊÑ­­Ò ÈÃÕÃѵ¹Ð (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)

¡ÄÉ®Ò ÇèͧÇÔ­­Ù (Êӹѡ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂáÅоѲ¹Ò¡ÓÅѧ¤¹´éÒ¹ÊØ¢ÀÒ¾, Êӹѡ§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È - IHPP)
Address Affiliate DMJ161
Address Correspondence
Abstract The Study was aimed at assessment of the impacts of financial measure on rural retention of doctors. The study used the cohort approach, and 282 physicians serving in years 1-3 from 9 provinces were included in the sample. Doctors were followed up 3 years, and secondary data of the Ministry of Public Health as well as telephone interview were used for data collection. Statistical tests used were descriptive and logistic regression.

A 3-year follow up results showed that turnover rate of young doctors was still persistent. Low proportion of doctors was retained at rural hospitals after the compulsory public service ended, at 31.3 percent, even after the financial measures Implementation. Approximately half of them were on the specialty training, and 20.3 percent were working at regional/provincial hospitals. The results also showed that high rural retention was found among doctors having rural background and graduated from regional universities.

It is suggested that to retain doctor in rural it needs both the financial and non-financial measures in an appropriate combination. It is also suggested that the project to recruit medical doctors from rural and to locally train plus hometown placement is likely to be effective measure to attract and retain doctors in rural areas.
Keywords áç¨Ù§ã¨´éÒ¹¡ÒÃà§Ô¹, á¾·Âì, ¡Òä§ÍÂÙèá¾·Âì㹪¹º·, Financial incentive, Doctors, Rural retention.
Details
   Full-text.pdf