Articles in Domestic Journal

Detail of : ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย (Alcohol‘s harm to others in Thailand: concept, situation and gap in knowledge)

# Details
Year 2014
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2557;8:111-9.
Title ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย (Alcohol‘s harm to others in Thailand: concept, situation and gap in knowledge)
Author(s) อรทัย วลีวงศ์ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

ทักษพล ธรรมรังสี (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

จินตนา จันทร์โคตรแก้ว (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)
Address Affiliate DMJ191
Address Correspondence
Abstract
Keywords แอลกอฮอล์, ผลกระทบของแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น, Alcohol, Alcohol‘s harm to others.
Details
   Full-text.pdf