Articles in Domestic Journal

Detail of : กระบวนการและผลลัพธ์ของการตั้งด่านชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (The Process and effects of Communities Checkpoints on Crashes (CCC) to protect motorcycle crashes in festival)

# Details
Year 2016
Source วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 2559;22:5-15.
Title กระบวนการและผลลัพธ์ของการตั้งด่านชุมชนในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (The Process and effects of Communities Checkpoints on Crashes (CCC) to protect motorcycle crashes in festival)
Author(s) ธีระวุธ ธรรมกุล (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา)

ทิพยรัตน์ ธรรมกุล (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา)

วริศา พานิชเกรียงไกร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ -IHPP)

ไพโรจน์ พรหมพันใจ (สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค)
Address Affiliate DMJ230
Address Correspondence
Abstract
Keywords ด่านชุมชน, อุบัติเหตุทางถนน, เทศกาลสงกรานต์, อุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซต์, Communities Checkpoints on Crashes, Traffic accidents, Songkran festival, Motorcycle accidents.
Details
   Full-text.pdf