Articles in Domestic Journal

Detail of : การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย: ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (Utilization of dental services in Thailand: results from health and welfare survey 2015)

# Details
Year 2017
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2560;11:170-81.
Title การใช้บริการทันตกรรมของประชาชนไทย: ผลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558 (Utilization of dental services in Thailand: results from health and welfare survey 2015)
Author(s) วริศา พานิชเกรียงไกร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

อังคณา สมนัสทวีชัย (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

กัญจนา ติษยาธิคม (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

สุพล ลิมวัฒนานนท์ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
Address Affiliate
Address Correspondence วริศา พานิชเกรียงไกร
Abstract
Keywords บริการทันตกรรม, สิทธิการรักษาพยาบาล, การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ, Dental services, Health insurance scheme, Health welfare survey.
Details
   Full-text.pdf