Articles in Domestic Journal

Detail of : กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน (Health policy process and success in expanding the health benefit package of universal coverage scheme: a case of liver transplantation in children with biliary atresia)

# Details
Year 2017
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2560;11:257-67.
Title กระบวนการทางนโยบายและความสำเร็จในการเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ: กรณีการปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตัน (Health policy process and success in expanding the health benefit package of universal coverage scheme: a case of liver transplantation in children with biliary atresia)
Author(s) วราภรณ์ สุวรรณเวลา (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

คณิตสรณ์ สัมฤทธิ์เดชขจร (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

วลัยพร พัชรนฤมล (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

เยาวลักษณ์ แหวนวงษ์ (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

กุมารี พัชนี (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)

จเด็ด ธรรมธัชอารี (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)
Address Affiliate DMJ260
Address Correspondence วราภรณ์ สุวรรณเวลา
Abstract
Keywords หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, สิทธิประโยชน์, ปลูกถ่ายตับในเด็ก, กระบวนการเชิงนโยบาย, นโยบาย, Universal health coverage, Universal coverage scheme, Health benefit package, Liver transplantation in children, Health policy process, Health policy.
Details
   Full-text.pdf