Articles in Domestic Journal

Detail of : เรียนรู้จากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น” ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 (Learning from Public Health Minister’s Statement on “Better Systems for Health”)

# Details
Year 2018
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2561;12:359-69.
Title เรียนรู้จากถ้อยแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “ระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น” ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 70 (Learning from Public Health Minister’s Statement on “Better Systems for Health”)
Author(s) ศิรินาถ เทียนทอง (กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข)

อรรถยา ลิ้มวัฒนายิ่งยง (กองการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข)

วลัยพร พัชรนฤมล (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)
Address Affiliate DMJ290
Address Correspondence วลัยพร พัชรนฤมล (สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ - IHPP)
Abstract
Keywords
Details
   Full-text.pdf