Articles in Domestic Journal

Detail of : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Citizen participation in governing Thailand’s Universal Health Coverage Scheme)

# Details
Year 2020
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2563;14:274-88.
Title การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Citizen participation in governing Thailand’s Universal Health Coverage Scheme)
Author(s) กมลวรรณ เขียวนิล, สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย, คนางค์ คันธมธุรพจน์, อณิกา อิสลาม มาแชล, วลัยพร พัชรนฤมล, และ วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.
Address Affiliate DMJ329
Address Correspondence กมลวรรณ เขียวนิล.
Abstract
Keywords การมีส่วนร่วมของประชาชน, อภิบาลระบบ, หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, Citizen participation, Governance, Thailand, Universal Coverage Scheme.
Details
   Full-text.pdf