Articles in Domestic Journal

Detail of : ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อฉลากการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Consumer preferences and willingness to pay for participatory guarantee systems of organic certification)

# Details
Year 2020
Source พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (Development Economic Review) 2563;14:134-52.
Title ความพึงพอใจและความเต็มใจจะจ่ายของผู้บริโภคต่อฉลากการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Consumer preferences and willingness to pay for participatory guarantee systems of organic certification)
Author(s) ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง, พเยาว์ ผ่อนสุข, และ สุลัดดา พงษ์อุทธา.
Address Affiliate DMJ332
Address Correspondence ชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง.
Abstract
Keywords ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS), เกษตรอินทรีย์, ความเต็มใจจะจ่าย, Participatory guarantee systems (PGS), Organic, Willingness to pay.
Details
   Full-text.pdf