Articles in Domestic Journal

Detail of : ต้นทุนบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง (Cost of emergency patients in public hospitals for financial policy recommendation to the Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP))

# Details
Year 2021
Source วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2564;15:370-80.
Title ต้นทุนบริการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของโรงพยาบาลภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง (Cost of emergency patients in public hospitals for financial policy recommendation to the Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP))
Author(s) อุทุมพร วงษ์ศิลป์, ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย, ภาสกร สวนเรือง, พัชนี ธรรมวันนา, และ ถาวร สกุลพาณิชย์.
Address Affiliate DMJ348
Address Correspondence อุทุมพร วงษ์ศิลป์.
Abstract
Keywords ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต, การเงินการคลัง, ต้นทุนการให้บริการ, Emergency patients, Healthcare finance, Service cost.
Details
   Full-text.pdf