Articles in Domestic Journal

Detail of : ¡ÒÃÁÕÂÒÊÒÁÑ­¨Ó˹èÒÂã¹»ÃÐà·È¡Ñº¤èÒãªé¨èÒ´éÒ¹ÂҢͧâç¾ÂÒºÒÅ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÂÒ·Õè¢Öé¹·ÐàºÕ¹ÀÒÂãµéËÅѡࡳ±ì¡ÒâÖé¹·ÐàºÕ¹µÓÃѺÂÒãËÁè

(Generic entry and drug expenditures of hospitals : case study of drugs approved by means of the new drug registration regulations)

# Details
Year 2002
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 11,2(2545) : 167-176.
Title ¡ÒÃÁÕÂÒÊÒÁÑ­¨Ó˹èÒÂã¹»ÃÐà·È¡Ñº¤èÒãªé¨èÒ´éÒ¹ÂҢͧâç¾ÂÒºÒÅ : ¡Ã³ÕÈÖ¡ÉÒÂÒ·Õè¢Öé¹·ÐàºÕ¹ÀÒÂãµéËÅѡࡳ±ì¡ÒâÖé¹·ÐàºÕ¹µÓÃѺÂÒãËÁè

(Generic entry and drug expenditures of hospitals : case study of drugs approved by means of the new drug registration regulations)
Author(s) ÈÃÕà¾ç­ µÑ¹µÔàÇÊÊ, ÊØ¡Ñ­­Ò à¨ÕÂÃо§Éì, ÍÑ­ªÅÕ ¨ÔµÃÑ¡¹·Õ, áÅÐ ÊØÇÔÁÅ ©¡Ò¨¹âôÁ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ20
Abstract
Keywords ÂÒÊÒÁÑ­, ¤èÒãªé¨èÒ´éÒ¹ÂÒ, ¡ÒÃãªéÂÒÊÒÁÑ­·´á·¹ÂÒµé¹áºº
Details
   Full-text.pdf