Articles in Domestic Journal

Detail of : ¡ÒÃÊÓÃǨ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òâͧ»ÃЪҪ¹ä·Â ¾.È. 2546 : ¡Ã³Õ¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ

(Health and welfare survey 2003 : dental care utilization)

# Details
Year 2004
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 13,3(2547) : 449-459.
Title ¡ÒÃÊÓÃǨ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡Òâͧ»ÃЪҪ¹ä·Â ¾.È. 2546 : ¡Ã³Õ¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ

(Health and welfare survey 2003 : dental care utilization)
Author(s) ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ, ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, ¨Ôµ»ÃÒ³Õ ÇÒÈÇÔ·, ¡Ñ­¨¹Ò µÔÉÂÒ¸Ô¤Á, áÅÐ ¹§Åѡɳì â§ÇÔÇѲ¹ìªÑÂ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ53
Abstract
Keywords ºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ, ͹ÒÁÑÂáÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
Details
   Full-text.pdf