Articles in Domestic Journal

Detail of : µé¹·Ø¹¡ÒõÃǨËÒÁÐàÃç§àµéÒ¹Á´éÇ¡ÒöèÒÂÀÒ¾ÃѧÊÕàµéÒ¹Á (áÁÁâÁá¡ÃÁ) ã¹»ÃÐà·Èä·Â

(Cost of screening for breast cancer with mammography in Thailand)

# Details
Year 2004
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 13,2(2547) : 268-276.
Title µé¹·Ø¹¡ÒõÃǨËÒÁÐàÃç§àµéÒ¹Á´éÇ¡ÒöèÒÂÀÒ¾ÃѧÊÕàµéÒ¹Á (áÁÁâÁá¡ÃÁ) ã¹»ÃÐà·Èä·Â

(Cost of screening for breast cancer with mammography in Thailand)
Author(s) ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ, ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, ÊØÇÃÃ³Ò ÁÙà¡çÁ, áÅРǧà´×͹ ¨Ô¹´ÒÇѲ¹Ð
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ48
Abstract
Keywords µé¹·Ø¹, áÁÁâÁá¡ÃÁ, ¡ÒöèÒÂÀÒ¾ÃѧÊÕàµéÒ¹Á/ÁÐàÃç§àµéÒ¹Á
Details
   Full-text.pdf