Articles in Domestic Journal

Detail of : ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : µÍ¹·Õè 3 àÃÕ¹ÃÙéâ´Â¡Òû¯ÔºÑµÔ¨Ò¡¡ÒùӹâºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒÊÙè¡Òû¯ÔºÑµÔ

(The Universal health care coverage policy : part III learning by doing from the implementation process of the universal health care policy)

# Details
Year 2006
Source ÇÒÃÊÒùâºÒÂáÅÐá¼¹ÊÒ¸ÒóÊØ¢ 9,1-4(2549) : 41-57.
Title ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ : µÍ¹·Õè 3 àÃÕ¹ÃÙéâ´Â¡Òû¯ÔºÑµÔ¨Ò¡¡ÒùӹâºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒÊÙè¡Òû¯ÔºÑµÔ

(The Universal health care coverage policy : part III learning by doing from the implementation process of the universal health care policy)
Author(s) ÈÔÃÔÇÃó ¾Ô·ÂÃѧÊÄɯì
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ103
Abstract
Keywords ¹âºÒÂËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
Details
   Full-text.pdf