Articles in Domestic Journal

Detail of : ¸ØáԨâç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ä·Â ¾.È. 2543-2546 : ¢éÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

(Thai private hospital business during 2000-2003 : policy recommendation for sustained development)

# Details
Year 2008
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃкºÊÒ¸ÒóÊØ¢ 2,2(2551) : 248-262.
Title ¸ØáԨâç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ä·Â ¾.È. 2543-2546 : ¢éÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

(Thai private hospital business during 2000-2003 : policy recommendation for sustained development)
Author(s) ¸àÃÈ ¡ÃÑɹÑÂÃÇÔǧ¤ì, à¾ç­á¢ ÅÒÀÂÔè§, ÈÔÃÔà¡ÕÂÃµÔ àËÅÕ§¡Íº¡Ô¨, ÊÁË­Ô§ ÊÒ¸¹Ù, ÈÔÃÔÇÃÃó ¾Ô·ÂÃѧÊÄɯì, áÅÐ ÇÕÃÐÈÑ¡´Ôì ¾Ø·¸ÒÈÃÕ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ96
Abstract
Keywords âç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ä·Â, ¡ÒþѲ¹Ò, ¢éÍàʹÍàªÔ§¹âºÒÂ
Details
   Full-text.pdf