Articles in Domestic Journal

Detail of : The Validity of a new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy

(¤ÇÒÁµÃ§áÅФÇÒÁà·Õ觢ͧẺÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµª¹Ô´ãËÁè·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ¡Ñº¼Ùé»èÇ·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·´á·¹äµ)

# Details
Year 2006
Source Journal of the Medical Association of Thailand 89,Suppl2(2006): S207-S217.
Title The Validity of a new practical quality of life measure in patients on renal replacement therapy

(¤ÇÒÁµÃ§áÅФÇÒÁà·Õ觢ͧẺÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµª¹Ô´ãËÁè·ÕèàËÁÒÐÊÁã¹·Ò§»¯ÔºÑµÔ¡Ñº¼Ùé»èÇ·Õèä´éÃѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·´á·¹äµ)
Author(s) Cheawchanwattana A., Limwattananon C., Gross C., Limwattananon S., Tangcharoensathien V., Pongskul C., and Sirivongs D.
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ91
Abstract
Keywords Health-related quality of life, Quality of life, Generic health status measure, Renal replacement
therapy, SF-36, Validity, Reliability, Responsiveness
Details
   Full-text.pdf