Articles in Domestic Journal

Detail of : ẺἹ¡ÒäÅÍ´ºØµÃ¢Í§Ë­Ô§ä·Âã¹Ãͺ ñò »Õ (¾.È. òõóó–òõôô)

(Twelve years of oattern of hospital delivery in Thailand : 1990-2001 : a national survey)

# Details
Year 2003
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ 12,1(2546) : 1-18.
Title ẺἹ¡ÒäÅÍ´ºØµÃ¢Í§Ë­Ô§ä·Âã¹Ãͺ ñò »Õ (¾.È. òõóó–òõôô)

(Twelve years of oattern of hospital delivery in Thailand : 1990-2001 : a national survey)
Author(s) ÂÈ µÕÃÐÇѲ¹Ò¹¹·ì, ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ, ÊÑ­­Ò ÈÃÕÃѵ¹Ð, áÅÐ »ÃÑÈ¹Õ ·Ô¾ÂâÊÀµÔ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ36
Abstract
Keywords ẺἹ¡ÒäÅÍ´ºØµÃ, ¼èҵѴ¤ÅÍ´, ¡ÒäÅÍ´´éǤÕÁ, ¡ÒäÅÍ´´éÇÂà¤Ã×èͧ´Ù´ÊÙ­­Ò¡ÒÈ, âç¾ÂÒºÒÅÃÑ°, âç¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹
Details
   Full-text.pdf