Articles in Domestic Journal

Detail of : ÀÒÃЧҹ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªéàµÕ§âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹áÅÐâç¾ÂÒºÒŨѧËÇÑ´ »Õ 2543

(Staff workload and efficiency of bed use in community and provincial hospitals in the fiscal year 2000)

# Details
Year 2001
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢. 10,3(2544) : 400-410.
Title ÀÒÃЧҹ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡ÃáÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃãªéàµÕ§âç¾ÂÒºÒŪØÁª¹áÅÐâç¾ÂÒºÒŨѧËÇÑ´ »Õ 2543

(Staff workload and efficiency of bed use in community and provincial hospitals in the fiscal year 2000)
Author(s) ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ14
Abstract
Keywords ÀÒÃЧҹ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ãâç¾ÂÒºÒÅ, ¤ÇÒÁäÁèàÊÁÍÀÒ¤, ¡ÒèѴÊÃ÷ÃѾÂҡä¹, ¡ÒèѴÊÃ÷ÃѾÂÒ¡ÃàµÕ§, »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
Details
   Full-text.pdf