Articles in Domestic Journal

Detail of : ʶҹ¾ÂÒºÒŵéͧ»ÃѺµÑÇÍÂèÒ§äÃÀÒÂãµé¹âºÒ»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ-¡Ã³ÕÈÖ¡ÉҨѧËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕ

(The Financial and resources management adaptation by health service system under the universal health care coverage : the case study of Chantaburi province)

# Details
Year 2001
Source ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢. 10,3(2544) : 411-422.
Title ʶҹ¾ÂÒºÒŵéͧ»ÃѺµÑÇÍÂèÒ§äÃÀÒÂãµé¹âºÒ»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ-¡Ã³ÕÈÖ¡ÉҨѧËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕ

(The Financial and resources management adaptation by health service system under the universal health care coverage : the case study of Chantaburi province)
Author(s) ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒÂ, ÇÅÑ¾à ¾ÑªÃ¹ÄÁÅ, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ15
Abstract
Keywords »ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ, ¨Ñ§ËÇÑ´¨Ñ¹·ºØÃÕ, ÃÒ¨èÒ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ, µé¹·Ø¹´Óà¹Ô¹¡ÒõèÍ˹èÇÂ
Details
   Full-text.pdf