Articles in Domestic Journal

Detail of : ¤ÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ÊÓËÃѺ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÍÂèÒ§¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â

(Budget impact analysis of a policy on universal access to RRT under universal coverage in Thailand)

# Details
Year 2006
Source ÇÒÃÊÒÃÊÁÒ¤ÁâääµáË觻ÃÐà·Èä·Â 12, suppl2(2549) : 136-148.
Title ¤ÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³ÊÓËÃѺ¡ÒÃà¢éÒ¶Ö§ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµÍÂèÒ§¶éǹ˹éÒã¹»ÃÐà·Èä·Â

(Budget impact analysis of a policy on universal access to RRT under universal coverage in Thailand)
Author(s) ÇÔªªì à¡ÉÁ·ÃѾÂì, ÀÙÉÔµ »ÃФͧÊÒÂ, áÅÐ ÇÔâè¹ì µÑé§à¨ÃÔ­àʶÕÂÃ
Address Affiliate
Address Correspondence DMJ84
Abstract
Keywords ¤ÇÒÁµéͧ¡Ò纻ÃÐÁÒ³, ºÃÔ¡Ò÷´á·¹äµ, µé¹·Ø¹, ËÅÑ¡»ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾¶éǹ˹éÒ
Details
   Full-text.pdf